عربی سال دوم راهنمایی http://noorzadeh2.mihanblog.com 2018-04-18T23:18:16+01:00 text/html 2012-02-15T20:05:19+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی آموزش قرآن کریم :: علائم وقف http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/49 <font size="4"><span style="font-weight: bold;">علائم وقف :</span><br><span style="font-weight: bold;">م :</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">یعنی وقف لازم و واجب است.</span><br><span style="font-weight: bold;">ط :</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">وقف مطلق »»» تاکید می شود وقف کنید.</span><br><span style="font-weight: bold;">ج :</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">وقف جائز »»» هم می توان وقف کرد ، هم می توان ادامه داد.</span><br><span style="font-weight: bold;">ز :</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">وقف مجوز »»» وقف جائز است ولی ادامه قرائت بهتر است.</span><br><span style="font-weight: bold;">ص :</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">وقف مرخص »»» می توان وقف کرد و از جای مناسب شروع کرد.</span><br><span style="font-weight: bold;">لا :</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">نباید وقف کرد.</span><br><span style="font-weight: bold;">قلی :</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">وقف بهتر است.</span><br><span style="font-weight: bold;">صلی :</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">وصل بهتر است.<br></span></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><font size="3"><span style="font-weight: bold;">.:.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .:. = وقف</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">معالعه »»» یعنی اگر بر روی یکی وقف کردی بر روی دیگری نمی توان وقف کرد.</span><br></font><font size="4"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"></span></font> text/html 2012-02-15T10:39:25+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی آموزش عربی سال دوم راهنمایی http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: center; "><img style="width: 316px; height: 237px; " src="http://www.axgig.com/images/34065100322095814332.jpg" alt="بسم الله الرحمن الرحیم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt; " color="#333333" face="Tahoma"> <img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-48.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="24" width="373"></font></font><br><img style="width: 429px; height: 280px;" src="http://www.axgig.com/images/77813951426996728422.png" alt="دبیر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt; " color="#333333" face="Tahoma"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-48.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="24" width="373"></font></font><br></div> <div style="text-align: center; "><img style="width: 273px; height: 103px; " src="http://www.axgig.com/images/48561415643676678486.png" alt="بروزرسانی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img style="width: 272px; height: 102px; " src="http://www.axgig.com/images/06362056790001540289.png" alt="آخرین درس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt; " color="#333333" face="Tahoma"> <img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-48.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="24" width="373"><br></font></font><img style="width: 323px; height: 204px; " src="http://www.axgig.com/images/61379855817173872940.png" alt="سوالات" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt; " color="#333333" face="Tahoma"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-48.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="24" width="373"></font></font><br><font class="foth9dg" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 9pt; " color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="4"><span style="font-weight: bold; font-style: italic; ">وبلاگ های دیگر ما<br></span></font></span></font></font><a href="http://noorzadeh3.mihanblog.com/" target="_blank" title="عربی سال سوم راهنمایی"><img style="width: 311px; height: 86px; " src="http://www.axgig.com/images/52957598625134876609.png" alt="عربی سوم راهنمایی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2012-02-15T09:58:24+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی الدرس الثامن :: درس هشتم http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); "><font size="4"></font><img style="width: 333px; height: 229px;" src="http://www.axgig.com/images/01432308240776471808.png" alt="درس هشت" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><div style="text-align: right; "><span style="font-size: 20pt; "><font size="4"><font style="font-size: 14pt; " face="Arial">فعلهای مضارع مثنی , فعلهای مضارع غایب مفرد و مثنی در (مذکر و مؤنث) </font></font></span><br></div><div style="text-align: right; "><span style="font-size: 20pt; "><font size="4"><font style="font-size: 14pt; " face="Arial">و ضمایر مثنی و جمع در فعل مضارع غایب</font></font></span><br><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3"><br><font size="4">هدف :<br></font></font></span><span style="font-size: 20pt; "><font size="4"><font face="Arial"><font style="font-size: 14pt; ">۱– آشنایی با فعلهای مضارع مثنی <br>۲– آشنایی با نشانه فعلهای مضارع غایب مفرد و مثنی در (مذکر و مؤنث) <br>۳– آشنایی با ضمایر مثنی و جمع در فعل مضارع غایب</font></font></font></span><br><p style="text-align: center;"><img style="width: 339px; height: 66px;" src="http://www.axgig.com/images/84264598245736942447.png" alt="متن و ترجمه درس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">فی الربیع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">در بهار </span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">هؤلاء الاولاد یذهبون الی الحدیقة و یلعبون فیها </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">این فرزندان (پسرها) به باغ می روند و در آن بازی می کنند . </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">و البنات الصغیرات یذهبن الی الحدیقة ویلعبن فیها </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">و دختران کوچک به باغ می روند و در آن بازی می کنند . </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">فی بعض الاحیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">گاهی اوقات </span></span><span style="font-family: times new roman,times,serif; "><br>علی و امیر یذهبان عند شجرة&nbsp; السرو . </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">علی و امیر نزد( نزدیک ) درخت سرو می روند . </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">هما یجلسان تحت ظلها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">آن دو زیر سایه اش می نشینند . </span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">و ینظران الی الفراشات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold; ">و به پروانه ها نگاه می کنند .</span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">فی جانب آخر من الحدیقة&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">در طرف دیگر باغ </span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">سعیدة و مریم تذهبان عند الازهار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">سعیده و مریم نزدیک شکوفه ها می روند </span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">هما تجلسان تحت ظلّ الاشجار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">آن دو زیر سایه درختان می نشینند </span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">و تنظران الی ثمراتها &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold; ">و به میوه هایش نگاه می کنند . </span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">و فی یوم عبوس &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">و درروزی شوم</span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">دخل الاطفال الحدیقة . فصرخ صاحب الحدیقة </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">بچه ها وارد باغ شدند . پس صاحب باغ فریاد زد </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">هذه حدیقتی . لماذا دخلتم فیها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">این باغ من است . چرا وارد آن&nbsp; شدید؟</span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">فخاف الاطفال کثیراً&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">پس بچه ها بسیار ترسیدند . </span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">و حزنت الحدیقة و الاشجار و الازهار و الفراشات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">و باغ و درختان و شکوفه ها و پروانه ها&nbsp; ناراحت شدند . </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">ترک الربیع الحدیقة&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold; ">بهار باغ را ترک کرد </span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">جاء الصیف ... ثمّ الخریف&nbsp; ... ثمٍّ الشتاء ... </span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">تابستان آمد ... سپس پائیز (آمد) ... سپس زمستان (آمد)...</span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">و الاطفال محزونون َ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">و بچه ها ناراحت هستند </span></span><br style="font-family: times new roman,times,serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">والاشجار و الازهار کذلک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">و درختان و شکوفه ها همچنین </span><br>جاء الربیع مرة اخری و لکن&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">بهار بار دیگر آمد ولی </span><br>بقیت الحدیقة باردة حزینة &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">باغ سرد غمگین باقی ماند</span><br>یا عجبا ! جاء الربیع ... ولکن ... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">عجب ! بهار آمد .. ولی ...&nbsp; </span><br>فی احد الایام &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold; ">در یکی از روزها </span><br>سمع الرجل اصواتا جمیلة &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">مرد صداهای زیبایی را شنید</span><br>لبست الحدیقة اللباس الاخضر و فرحت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">باغ لباس سبز پوشید و خوشحال شد </span><br>الاولاد یدخلون الحدیقة و هم یلعبون &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">پسرها وارد باغ میشوند ودر ان بازی میکنند</span><br>و البنات الصغیرات یجلسن تحت&nbsp; ظلّ الاشجار و هنّ ینظرن الی ثمرات الاشجار <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">و دختران کوچک زیر سایه درختان می نشینند و آنها به&nbsp; میوه های درختان نگاه می کنند </span><br>علی و امیر یذهبان الی شجرة السرو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">علی و امیر به سوی درخت سرو می روند </span><br>و سعیدة و مریم تذهبان عند الازهار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold; ">و سعیده و مریم به سوی شکوفه ها میروند</span><br>فعرف صاحب الحدیقة السر &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">پس صاحب باغ راز را دانست </span><br>إنّ الربیع صدیق الاطفال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">قطعا بهار دوست بچه هااست . </span></span></span></font><br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><span style="font-family: times new roman,times,serif; ">لقد دخل الربیع الحدیقة بعد دخول الاطفال فیها <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); ">همانا بهار&nbsp; وارد باغ شد بعد از داخل شدن بچه ها در آن </span></span></span></font><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 344px; height: 67px;" src="http://www.axgig.com/images/54902809299570951266.png" alt="قواعد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0); " size="4"><span style="font-size: 20pt; "><font face="Arial"><font style="font-size: 14pt; ">۱ – در تمام فعلهای مضارع مثنی «ان» به عنوان نشانه مثنی به کار می رود. <br>۲ – در تمامی فعلهای مضارع غایب مفرد و مثنی (حرف «ی» در مذکر، حرف «ت» در مؤنث) به کار می رود. <br>۳ – ضمایر مثنی و جمع در فعل مضارع غایب : <br>هُما : ضمیر فعلهایی مانند : یَکْتُبانِ ۰ تَکْتُبانِ <br>هُمْ : ضمیر فعلهایی مانند : یَکْتُبونَ <br>هُنَّ : ضمیر فعلهایی مانند : یَکْتُبْنَّ</font></font></span></font><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 343px; height: 66px;" src="http://www.axgig.com/images/22272433224902091501.png" alt="تمارین" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><table dir="rtl" border="0" cellspacing="1" width="99%"><tbody><tr><td align="justify"><p style="margin: 5px; line-height: 200%;"><img style="width: 280px; height: 54px;" src="http://www.axgig.com/images/95355290057373828384.png" alt="تمرین اول" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="margin: 5px; line-height: 200%; "><font face="Arial"><font size="4">با توجه به متن درس پاسخ صحیح را مشخص کنید .</font><br> </font></p> </td></tr><tr> <td align="justify"> <p style="margin: 5px; line-height: 200%;" align="justify"><font face="Arial"><font style="font-size: 14pt;">1 ) هَلْ یَدْخُلُ اْلأَطْفالُ الْحدیقَةَ ؟ <br><span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(51, 102, 255);">۱.نعم </span><br>۲ .لا <br>2 ) هلْ یَذْهَبُ علیُّ و أمیرُ إلی الشّارِع ؟ <br>۱.نعم <br><span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(51, 102, 255);">۲ .لا </span><br>3 ) هل کانْتِ الْحدیقَةُ مَسْرورةً بِذَهابِ الأطفالِ ؟ <br>۱.نعم <br><span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(51, 51, 255);">۲ .لا </span><br>4 ) مَنْ یَنْظُرُ إلی الْفراشاتِ فی الْحدیقةِ؟ <br><span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(51, 51, 255);">۱ . علی و امیر </span><br>۲ . الأطفال <br>ه) منْ یَلْعَبُ فی الْحدیقة ؟ <br>۱ . الطفلان <br>۲. البنات</font></font></p><p style="margin: 5px; line-height: 200%;" align="justify"><img style="width: 271px; height: 52px;" src="http://www.axgig.com/images/03967967176041967223.png" alt="تمرین دوم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Arial"><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 102, 0);"></span><br></font></p><p style="margin: 5px; line-height: 200%;" align="justify"><font face="Arial"><font size="4">ترجمه کنید :</font></font></p><p style="margin: 5px; line-height: 200%;" align="justify"><font face="Arial">1<font size="4">- افباالباطل یومنون و بنعمه الله یکفرون ؟</font></font></p><p style="margin: 5px; line-height: 200%; font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);" align="justify"><font face="Arial"><font size="4">:: آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت خداوند کفر می ورزند ؟</font></font></p><p style="margin: 5px; line-height: 200%;" align="justify"><font face="Arial">2- <font size="4">یدخلون فی دین الله افواجا</font></font></p><p style="margin: 5px; line-height: 200%;" align="justify"><font face="Arial"><font size="4"><span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);">::&nbsp; گروه گروه به دین خدا داخل می شوند .</span><br></font></font></p><p style="margin: 5px; line-height: 200%;" align="justify"><br></p><p style="margin: 5px; line-height: 200%; " align="justify"><br></p></td></tr> <tr> <td align="justify"><br></td></tr><tr><td align="justify"><br></td></tr></tbody></table><br></div></div> text/html 2011-12-11T07:51:37+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی سؤالات چهار گزینه ای از درس اول تا درس چهارم(بخش اول) http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/42 <DIV class=posttitle><A style="FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif; FONT-SIZE: 18px" class=posttitle href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/56"><FONT color=#0076d0>سوالات چهار گزینه ای عربی سال دوم راهنمایی</FONT></A> </DIV> <DIV class=post_content> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سوالات چهار گزینه ای عربی سال دوم راهنمایی </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> مدرسه راهنمایی شهید&nbsp;باب ا... مؤمنی&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>دروس اول تا چهارم</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <DIV> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" dir=rtl class=MsoTableGrid border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 36.1pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 36.1pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>1 - ضمیر مناسب فعل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>« دَخَلَت» کدام است ؟ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف)<SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> هِیَ</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) هُوَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) هُم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) أَنا</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 34.9pt; mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 34.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>2 - کدام گزینه اسم نیست : </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) لِسانٌ <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ب) اَلفَم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج)<SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> عَلَی</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) اَلیَد</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 35.9pt; mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>3 - کدام گزینه مذکر است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) زینب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) کبری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج)<SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> اَلبَیت</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) الغُرفَة</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 34.8pt; mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 34.8pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>4 - ضمیر مناسب صیغه متکلم وحده ....................... است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) نَحنُ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">أَنا</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) هُیَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) اَنتُم</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 35.8pt; mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.8pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>5 - ضمیر مناسب فعل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>«تَذهَبنَ »<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کدام است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) هُم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) هُنَّ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) اَنتِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د)<SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> اَنتُنَّ</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 35.4pt; mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>6 - کدام گزینه جمع مونث غایب است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) یَکتُبونَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) تَکتُبنَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) تَکتُبانِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">یَکتُبنَ</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>7 - <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ترجمه کدام جمله صحیح است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>مَرحَباً بألأسَدِ عَلَی هذِهِ الضّیافَةِ فی هذَا الفَصلِ . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) آفرین به روباه برای این مهمانی در این فصل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) آفرین به شیر برای مهمانی در فصل بهار</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>ج) آفرین به روباه برای این مهمانی در فصل بهار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">آفرین به شیر برای این مهمانی در این فصل</SPAN></SPAN> </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 7"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>8 - ضمیر مناسب فعل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>« دَخَلَت» کدام است ؟ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">هِیَ</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) هُوَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ج) هُم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) أَنا</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 8"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>9 - کدام گزینه اسم نیست : </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) لِسانٌ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) اَلفَم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">عَلَی</SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>د) اَلیَد</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 9"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>10 - ضمیر مناسب صیغه متکلم وحده ................. است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) نَحنُ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">أَنا</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) هُیَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) اَنتُم</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 10"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>12- فعل ماضی مناسب ضمیر (اَنتَ) از (ج </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ل </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> س) کدام است . </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) جَلَستُ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">جَلَستَ</SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ج) جَلَستِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) جَلَسَت</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 11"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>13 - کدام گزینه جمع مونث غایب است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) یَکتُبونَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) تَکتُبنَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) تَکتُبانِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">یَکتُبنَ</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 12"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>14 - در تغییر فعل ماضی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>عَمِلتِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به مضارع کدام فعل صحیح می باشد . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">تَعلَمینَ</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) تَعمَلُ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) تَعمِلانِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>د) یَعمِلُ</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 13"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>15 - در تغییر فعل مضارع یَشرِبونَ به ماضی کدام فعل صحیح می باشد . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) شَرِبَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) شَرُبتُم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) شَرِبنَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">شَرِبوا</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 14"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>16 - در تغییر فعل مونث تَعجَلینَ به مذکر کدام گزینه صحیح می باشد . (مذکر مخاطب ) </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">تَعجَلُ</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) یَعجَلُ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) نَجعلُ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) تَجعَلانِ</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 15"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>17 - کدام کلمه جایگزین جای خالی جمله مقابل می باشد . (هُو ...................... إلی الصّورَةِ ) </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) نَظَرَت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) نَظَروا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">نَظَرَ</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) نَظَرتُما</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 16"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>18 - کدام کلمه هم خانواده کلمه (راجعون) نیست . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) یَرجَعُ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) رَجَعَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">خَرَجوا</SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>د) یَرجِعونَ</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 17"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>19 - علامت مثنی ( ــــ و ـــــ ) می باشد . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>الف) ات </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ینَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">انِ </SPAN></SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>–</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA> ینِ</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) انَ </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ینِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) ونَ - ینَ</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 18"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>20 - غلط موجود در عبارت (اَیُّهَا القاضی ! حَکَمتِ بِالعَدلِ ) کدام است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) اَیُّها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) القاضی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">حَکَمتِ</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) بِالعَدل</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> text/html 2011-12-11T07:47:49+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی سؤالات چهار گزینه از درس اول تا درس چهارم(بخش دوم) http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/39 <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" dir=rtl class=MsoTableGrid border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 19"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>21 - ضمیر مناسب جهت جملات زیر کدام است؟</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>اَیّتُها الطِفلةُ ! لِماذا .................. تَرَکتِ یَدِ اُمُّکِ ؟ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>الف) اَنتَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) اَنَا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) اَنتُما<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">اَنتِ</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 20"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>.................... تَشرُبنَ الماءَ . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">اَنتُنَّ</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) هُنَّ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ج) نَحنُ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) هُم</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 21"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>22 - در باز نویسی جمله ( اَنتِ تَساَلینَ عَن سَبَبِ هلاک فِرعَون) با « هُنَّ » کدام گزینه صحیح است ؟ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">هُنَّ یَسألنَ عَن سَبَبِ هلاک فرعون</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) هُنَّ تسأَلنَ عَن سَبَبِ هلاک فرعون</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ج) هُنَّ تَسألونَ عَن سَبَبِ هلاک فرعون<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) هُنَّ تَسأَلینَ عَن سَبَبِ هلاک فرعون</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 22"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>23 - ترجمه درست این عبارت چیست ؟<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>( کی درسها را می خوانی ؟ ) (برای مونَّث)</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) مَتی تَقرَأ اُلدُُّروسَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) مَتی نَقرَأ اُلدُُّروسَ</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>ج<SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">) مَتی تَقرَئینَ الدُّروسَ</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>د) اَینَ تَقرَئینَ الدُّروسَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 23"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>24 - مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>................... عَلَی الماءِ شَیئَاً<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>( گویا بر روی آب چیزی است ) </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>الف) مَن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب)<SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> کَاَنَّ</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) لِاَنَّ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) لا شَیءَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 24"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>25 - هِیَ ...................... فی الصّفِ الاَوَّلِ . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>الف) تلمیذٌ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) تِلمیذتانِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">تِلمیذة</SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">ٌ </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>د) تَلامیذٌ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 25"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>26 - هولاءِ المُعَلِّماتُ .................. مِن المَدرِسَةِ .</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) خَرَجُوا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) خَرَجتا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) خَرَجتُما<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">خَرَجنَ</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 26"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>27 - البِنتانِ ................... هُناکَ . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">جَلَستا</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) جَلَسا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) جَلَسنَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) جَلَستُنَّ</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 27"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>28 - عَلیٌّ وَ مُحَمَّدٌ ................... اِلی الشارع. </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) یَذهَبونَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ب) تَذهَبونَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">یَذهَبانِ</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) یَذهَبُ</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 28"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>29 - متضاد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>جَلَسَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>: </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) هَرَبَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) حَزِنِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) فَقَدَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">وَقَفَ</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 29"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>30 - ماده ای برای پختن غذا : </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) الکُحول<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">المِلح</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ج) النادِم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) حِجارَة</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 30"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>31 - کدام گزینه فعل مضارع است ؟ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) شَکَرَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) شَکَرتُما<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) شَکَرتَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">یَشکُرانِ</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 31"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>32 - با استفاده از<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>«نَعَم»<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>کدام گزینه در مورد پاسخ سوالات زیر صحیح است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>هَل قَرَأتَ قِصَصِ الأََنبیاء</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) نَعَم ، قَرَأنا قِصَصِ الأَنبیاء<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">نَعَم ، قَرَأتُ قِصَصِ الأَنبیاء</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>ج) نَعَم ، قَرَأتَ قِصَصِ الأََنبیاء<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) نَعَم ، قَرَأتِ قِصَصِ الأَنبیاء</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 32"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>33 - هَل طَلَبتُم جَنّاتِ اللهِ ؟ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">نَعَم ، طَلَبنا جَنّاتِ اللهِ</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> .<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) نَعَم ، طَلَبتُ جَنّاتِ اللهِ .</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>ج) نَعَم ، طَلَبتِ جَنّاتِ اللهِ .<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) نَعَم ، طَلَبَت جَنّاتِ اللهِ .</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 33"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>34 - کدام یک از کلمات زیر جمع مکَسَّر است . </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) مُفلِحُونَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) صالِحاتِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ج) مُشرِکینَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">بُیوت</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 34"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>35 - با توجه به معنای آیات کدام کلمات مناسب جاهای خالی است ؟ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>أَلَّذی .................... مالاً<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>(کسی که مال جمع کرد . ) </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) فَتَحَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">جَمَعَ</SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ج) جَمعاً<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) جَمَل</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 35"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>هُوَ بِکُلِّ .......................عَلیم .<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>(او بر هر چیز آگاه است .) </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">شیءٍ</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) شَکُور<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) یَوم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) عَمَل</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 36"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>36 - کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(اَنتِ </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> هَل </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> اَنتُما </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> اَنتُنَّ ) </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) انتِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">هَل</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) اَنتُما<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) اَنتُنَّ</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 37"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) المُدَرِّسونَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) الصادقینَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">هذَینِ</SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>د) الجائعُونَ</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 38"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) ما<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) أَینَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) مَن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">لا</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 39"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>37 - معنی صحیح هر یک از کلمات زیر کدام است ؟ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>المَحروق : </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) آتش سوزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) آتش گرفتن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) سوختن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">د) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">سوخته</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 40"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>ضَحِکوا:</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) خندیدید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) خندیدیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ج) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">خندیدند</SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>د) خندیدم</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 41"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الشِتاءِ: </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) پاییز<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">زمستان</SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ج) بهار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) تابستان</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 42"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>قَذَفَ : </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) فریاد زد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">انداخت</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) بازگشت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) اتفاق افتاد</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 43"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>38 </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> کدام گزینه مفرد «<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اسماء<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>» است ؟ </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) سَماء<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-text-animation: blink-background">ب) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">إسم</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) سَمّ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د) مَساء</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 44"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>39 </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> کدام کلمه در جمله ی ( أیّها الطّالِبَةُ ! هَل غَسَلتِ یَدَکِ ؟ ) با کلمات دیگر مطابقت ندارد ؟ </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-text-animation: blink-background" lang=FA>الف) <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">أیّها</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) الطّالِبَة<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) غَسَلتِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>د) کِ </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 26.7pt; mso-yfti-irow: 45; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 521.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 26.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=695> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>40 </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> گزینه مناسب را انتخاب کنید .<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>( کانَ الجوُّ بارِداً ، (برخاست ) الطّالِبَةُ . ) </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>الف) أخَذَت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) نَهَضَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج) حَمَلَت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د)<SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN style="mso-text-animation: blink-background"> نَهَضَت</SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>موفق باشید</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> text/html 2011-11-30T08:38:36+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی درس اول http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/27 <DIV class=posttitle><A class=posttitle style="FONT-SIZE: 18px; FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif" href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/2"><FONT color=#0076d0>عربی دوم راهنمایی درس اول</FONT></A> </DIV> <DIV class=post_content> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عربی سال </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">دوم</SPAN></STRONG></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"> راهنمایی&nbsp;</SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><A title="soal arabi c2 l1" href="http://jalili.reza.googlepages.com/soalarabic2l1.zip" target=_blank><FONT color=#0076d0>نمونه سوال درس اول</FONT></A></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الدرس الاول </SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">درس اول</SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">کانَ الرَجُلانِ فی مدینةٍ . <SPAN style="COLOR: red">مَکّارٌ</SPAN> ... و <SPAN style="COLOR: red">ساذَجٌ</SPAN> ... </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">دو مرد در شهری بودند . حیله گر و ساده لوح<STRONG></STRONG></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">ذَهَبَ هذانِ الرّجُلانِ إلی خارِجِ المَدینَةِ.</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> این دو مرد به بیرون شهر رفتند </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">وَ بَعد مُدَّةٍ <SPAN style="COLOR: red">کَسَبا</SPAN> أموالاً <SPAN style="COLOR: red">کَثیرةً</SPAN> . </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">و بعد از مدتی اموال زیادی به دست آوردند </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">قال السّاذجُ :</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> ساده لوح گفت :</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نأخُذُ <SPAN style="COLOR: red">قِسماً</SPAN> مِنَ الأموالِ و <SPAN style="COLOR: red">نَدفِنُ</SPAN> الباقیَ تَحتَ الشّجَرَةِ . </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قسمتی از اموال را بر می داریم و بقیه را زیر درخت دفن می کنیم </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فَ<SPAN style="COLOR: red">قَبِلَ</SPAN> <SPAN style="COLOR: red">صَدیقُه</SPAN> . </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پس دوستش قبول کرد </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">بَعد أیّامٍ ... </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بعد از چند روز </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>و بعد مُدّةٍ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و بعد از مدتی</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">ذهب المَکّارُ و أخَذَ الأموالَ . </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">حیله گر رفت و اموال را برداشت </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">جاء صَدیقُه و قال : أنا محتاجٌ إلی مالٍ ... نَذهَبُ و نأخُذُ الأموالَ . </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">دوستش آمد و گفت : من به پول نیاز دارم . می رویم و اموال را بر می داریم . </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">ف<SPAN style="COLOR: red">ذهَبا</SPAN> <SPAN style="COLOR: red">معاً</SPAN> ... </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پس با هم رفتند </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">و <SPAN style="COLOR: red">عندما وصلا</SPAN> إلی تلک الشّجرةِ <SPAN style="COLOR: red">ما وَجَدَا</SPAN> الأموالَ! </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هنگامی که به آن درخت رسیدند اموال را نیافتند </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1 - عجیبٌ ... ها ...<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>أنتَ <SPAN style="COLOR: red">سَرَقتَ</SPAN> الأموالَ !! </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عجیب است ... ها ... اموال را تو دزدیدی !! </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2 – <SPAN style="COLOR: red">کَلّا</SPAN> ... ! و<SPAN style="COLOR: red">اللهِ</SPAN> ... ! لا ... ! </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نه ... به خدا ... نه </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">3 – نعم ... اَلسّارِقونَ هکَذا ! </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بله ... دزدان این چنین هستند ! </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فَذَهبا عندَ القاضی ... </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پس نزد قاضی رفتند </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">مَن سَرَقَ الأموال َ ؟ </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">چه کسی اموال را دزدیده است ؟ </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">واللهِ ... إنَّ هذا الرَّجلَ سَرَق الأموالَ . </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">به خدا قسم ... همانا این مرد اموال را دزدیه است . </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">هَل عِندکَ شاهدٌ ؟ </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">آیا شاهدی داری؟ </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نعم ... ! اَلشَّجَرةُ ... ! </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بله ... ! درخت ... ! </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تَعَجَّبَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> القاضی ... </SPAN></STRONG></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قاضی تعجب کرد ... </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">بعدَ یومٍ : ذهب القاضی عندَ الشَّجَرَةِ ... </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بعد از یک روز : قاضی نزد درخت رفت </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">أیَّتُهَا</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> الشَّجَرَةُ !<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مَن سَرَقَ الأموالَ ؟ </SPAN></STRONG></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ای درخت ! اموال را چه کسی دزدیده است ؟ </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فَ<SPAN style="COLOR: red">سَمِعَ</SPAN> صوتَاً : ذلک الرَّجُلَ . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سَرَقَ الأموالَ ! <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پس صدایی شنید : آن مرد .... اموال را دزدیده است!</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">تَعَجّبَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>القاضی کَثیرَاً ! </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قاضی بسیار تعجب کرد ! </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">وَ <SPAN style="COLOR: red">عَلِمَ</SPAN> <SPAN style="COLOR: red">أنَّ</SPAN> شخصاً داخلَ الشّجَرَةِ . ف<SPAN style="COLOR: red">أمَرَ</SPAN> بِجَمعِ <SPAN style="COLOR: red">الحَطَبِ</SPAN> و <SPAN style="COLOR: red">أشعَلَ النّارَ حولَ</SPAN> الشّجرةِ . </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">و فهمید که شخصی داخل درخت است . پس دستور داد هیزم جمع کنند . و دور درخت آتش روشن کرد</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فَ<SPAN style="COLOR: red">خافَ</SPAN> ذلک الشّخصُ و خَرَجَ منها . </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پس آن شخص ترسید و بیرون آمد از آن (منظور از درخت) </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">ف<SPAN style="COLOR: red">ظَهَرَ</SPAN> المَکرُ و<SPAN style="COLOR: red">افتَضَحَ</SPAN> المکّارُ ! </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پس حیله آشکار شد و حیله گر رسوا شد . </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>******************************</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: #333399; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>قواعد درس اول عربی سال دوم راهنمایی </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کلمه: </SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>یا</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اسم</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">است یا</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فعل</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">است و یا</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">حرف</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">است</SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; FONT-SIZE: 14pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">اسم</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">(معمولاً همراه «الـ» یا « تنوین»<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>می آید ) برای معرفی اشیاء و اشخاص به کار می رود : مانند علی – حسن – حسین – میز – کتاب – درخت و ... </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اسم یا مذکر است و یا مونث : </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مونث</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">: بعضی از اسمها به حرف « <SPAN style="COLOR: red">ة</SPAN> » ختم می شوند که به این اسمها مونث می گوئیم . مثل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>: الجن<SPAN style="COLOR: red">ة</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>_ الشجر<SPAN style="COLOR: red">ة </SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">***************************</SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مذکر</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> : به بیشتر اسم هایی که دارای این علامت نیستند مذکر می گوئیم . </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مثل : الیوم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>_<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>الحقّ <SPAN style="COLOR: red">– </SPAN><SPAN style="COLOR: black">کتاب</SPAN><SPAN style="COLOR: blue">ٌ</SPAN><SPAN style="COLOR: red"> – </SPAN><SPAN style="COLOR: black">مصدق</SPAN><SPAN style="COLOR: blue">ٌ</SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">***************************</SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مفرد – مثنی – جمع </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مفرد : یک نفر – یک چیز<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>: إیمان - مومن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>- مریم – علی</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مثنی : دونفر – دو چیز : عالمان – مسلمین </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جمع : بیش از دو نفر : مومنون – مسلمات – کُتب </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">***************************</SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>انواع جمع : جمع مذکر سالم – جمع مونث سالم – جمع مکسّر</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">علامت جمع مذکر سالم</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> : <SPAN style="COLOR: blue">ونَ</SPAN> - <SPAN style="COLOR: blue">ـینَ</SPAN> : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مومن<SPAN style="COLOR: blue">ون</SPAN> - عالم<SPAN style="COLOR: blue">ونَ</SPAN> – سامع<SPAN style="COLOR: blue">ینَ – </SPAN><SPAN style="COLOR: black">خاشع</SPAN><SPAN style="COLOR: blue">ین </SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">علامت جمع مونث سالم</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> : ات : </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مومن</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ات – </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اطلاع</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ات -<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مسلم</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ات – </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جنّ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ات </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جمع مکسّر</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> : جمعی است که علامت جمع مذکر سالم و علامت جمع مونث سالم </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">(ونَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> - <SPAN style="COLOR: blue">ـینَ - ات) </SPAN><SPAN style="COLOR: black">نداشته باشد</SPAN><SPAN style="COLOR: blue"> مثل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>: عقلاء – شهداء – مساجد <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- ایّام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>- اسماء </SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">***************************</SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اسم های اشاره</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اشاره به نزدیک<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>**********</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>هذا <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(اسم اشاره مذکر)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>– <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>هذه (اسم اشاره مونث) </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مثل : <SPAN style="COLOR: red">هذا</SPAN> صراطٌ مستقیم <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="COLOR: red">هذه</SPAN> الشجرة </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اشاره به دور **********</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ذلک (اسم اشاره مذکر ) _ تلک (اسم اشاره مونث) </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مثل : <SPAN style="COLOR: red">ذلک</SPAN> فضل الله .<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>_<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="COLOR: red">تلک</SPAN> الجنة </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اسم های اشاره مثنای مونث<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>********** : هاتانِ <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هاتینِ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اسم های اشاره مثنای مذکر : **********هذانِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>هذینِ</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اسم های اشاره جمع <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>: <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>**********<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هولاءِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اولئک </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">***************************</SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ادوات استفهام (کلمات پرسشی ) </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ما</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> =<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>چه چیزی ؟<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مانند : <SPAN style="COLOR: red">ما</SPAN> هذا؟ این <SPAN style="COLOR: red">چه چیزی</SPAN> است ؟ </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مَن</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = چه کسی ؟ مانند : <SPAN style="COLOR: red">مَن</SPAN> هوَ ؟ او <SPAN style="COLOR: red">چه کسی</SPAN> است ؟ </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">أینَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = کجا ؟<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مانند : <SPAN style="COLOR: red">أین</SPAN> الکتاب ؟ کتاب <SPAN style="COLOR: red">کجا</SPAN> است ؟<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در جواب پرسشی که با « أین » پرسیده شده است از کلماتی مانند « تحت ، فوق ، جنب ، أمام ، خلف ، علی ، فی » استفاده می کنیم . </SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هَل</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = آیا ؟ مانند : <SPAN style="COLOR: red">هَل</SPAN> انتَ ذَهَبتَ ؟ <SPAN style="COLOR: red">آیا</SPAN> تو رفتی (مفرد مذکر مخاطب)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>؟<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در جواب پرسشی که با<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>« هَل » پرسیده شده است از « نعم » یا « لا» استفاده می کنیم . مثل :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نعم انا ذَهَبتُ . بله من رفتم. (متکلم وحده) </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">أ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = آیا <SPAN style="COLOR: red">آ</SPAN>لَم تره ؟ <SPAN style="COLOR: red">آیا</SPAN> ندیدی ؟ </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کیفَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = چگونه ؟ <SPAN style="COLOR: red">چطور</SPAN>؟ مانند : <SPAN style="COLOR: red">کیفَ</SPAN> حالک؟ حالت <SPAN style="COLOR: red">چطور</SPAN> است ؟ </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">***************************</SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; FONT-SIZE: 14pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">فعل</SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></P></DIV> text/html 2011-11-30T08:32:56+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی درس دوم http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/24 <DIV class=posttitle><A class=posttitle style="FONT-SIZE: 18px; FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif" href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/13"><FONT color=#0076d0>عربی دوم - درس دوم</FONT></A> </DIV> <DIV class=post_content> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عربی دوم – درس دوم</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>لغات و معنی </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بارِداَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = سرد </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بَخیل</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = خسیس ، بخیل</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جائِعَاَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = گرسنه</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جَزاء</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">= پاداش</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جَلَسَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = نشست </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الجَوّ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = هوا</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">حِجارَة</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = سنگ ها ، ریگ ها </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">حَدَثَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = اتفاق افتاد </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">رأس</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = سر</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">سِجّیل</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = گلوله ی گِلی </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">شَرِبت</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = نوشید</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">شَکَرَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = سپاسگزاری کرد </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عَجِلَت</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = شتاب کرد ، عجله کرد </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الغُراب</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = کلاغ ، زاغ </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فَرِحَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = شاد شد </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قَذَفَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = پرتاب کرد ، انداخت </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قَرُبَت</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <STRONG><SPAN style="COLOR: red">مِن</SPAN></STRONG> = نزدیک شد </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قَلیلَاَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = اندک ، کمی </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَبَت</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = نوشت </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مُساعِدَة</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = کمک کردن </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">النَّجِدَت</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = کمک </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نَظَرُهُ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = نگاهش </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">وَقَفَت</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = توقف کرد ، ایستاد </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هَرَبَت</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = فرار کرد ، گریخت </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;</SPAN></SPAN></STRONG></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الدََّرس الثانی :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">درس دوم <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>، آیا پاداش نیکی جز نیکی است ؟ </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">آهویی</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">(در عربی آهو به صورت مونث نوشته می شود یعنی در آخر کلمه «ة» بکار برده می شود مثل «غزالة» )</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> به آبگیری </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">رفت</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: olive; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">( ذَهَبَت فعل این جمله است چون منظور آهو رفت می باشد ، در این صورت فعل آن نیز باید بصورت مونث بکار برده شود ، در اینجا ضمیر پوشیده شده است و در ظاهر نیست «هی» مفرد مونث غایب (هی ذَهَبَت ) </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">و از آن آب </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نوشید</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> . سپس اندکی زیر درخت </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ایستاد</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">(وَقَفَت فعل مفرد مونث غائب « هی وَقَفَت»)</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> . در این لحظه : به آبگیر نگاه کرد ... این چیز عجیبی است . مَن هُوَ ؟ او کیست ؟ (مذکر) مَن هیَ ؟ او کیست ؟ (مونث) آیا او کلاغ است ؟ آیا او کبوتر است ؟ برای چه در آب افتاده است ؟ نه ... نه ... در آبگیر چیزی نیست ... ! بعد از مدتی ... صدایی شنید ... کمک ... کمک ...! پس به آبگیر نزدیک شد ... عجیب است ... این کلاغ است ! چه اتفاق افتاده ؟ ! : آه ... کمک ... کمک ... پس کلاغ با کمک آهو از آبگیر خارج شد . هنگامی که خارج شد کلاغ . تشکر کرد از آهو . سپس رفت .در روزی از روزها شکارچی به جنگل آمد . پس نگاهش به آهو افتاد . بسیار خوب ، بسیار خوب ... این غذایی خوشمزه است . پس خواست شکارش کند ... کلاغ فهمید ... پس سنگی گلوله ای برداشت ... و سنگ را بر سر او انداخت . پس شکارچی فریاد زد و آهو فرار کرد ... .! </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;</SPAN></SPAN></STRONG></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قواعد مربوط به درس دوم</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> :</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">آموزش صیغه های </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مفرد مذکر غایب</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> و </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مفرد مونث غایب</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>=================</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>فعل :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَبَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَبَت</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ضمایر :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هو</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>=================</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَبَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = او نوشت (مذکر ) </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نمونه های دیگر : </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جَلَسَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> – </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خَرَجَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> – </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عَمِلَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> –</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> هُوَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فَهِمَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> - </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ضَحِکَ</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>--------------------------------</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هیَ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَبَت</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = او نوشت (مونث) </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نمونه های دیگر : </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جَلَسَت</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> – </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خَرَجَت</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> – </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عَمِلَت</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> – </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فَهِمَت</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> – </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ضَحِکَت</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>=================</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اسم</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">:</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> در اول «</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الـ</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> »<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و یا در آخر «</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تنوین</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">» دارند . </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مانند: </SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ال</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">غُراب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ال</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">برکة<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>حجارَة</SPAN></STRONG></FONT></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ً</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>+++++++++++++++++</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فعل</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">: دارای زمان و مفهوم انجام کار یا داشتن حالت را نشان می دهند . و بر اساس وزن ها بکار برده می شوند . <STRONG><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline"><SPAN style="COLOR: fuchsia">و در زبان عربی فعل ها دو دسته اند </SPAN><SPAN style="COLOR: red">مذکّر</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia"> و </SPAN><SPAN style="COLOR: red">مونَّث</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>. اگر «<SPAN style="COLOR: red">ت</SPAN>» را به آخر فعل اضافه کنیم آن فعل به مونث تبدیل می شود : کَتَبَ </SPAN></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> کَتَبَ<SPAN style="COLOR: red">ت</SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>همانطور که در بالا اشاره کردم هو و هی ضمیر هستند هو برای مذکر و هی برای مونث که شد هو کتَتَبَ و هیَ کَتَبَت مانند : بر وزن <SPAN style="COLOR: red">فَعَلَ</SPAN> </FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <SPAN lang=FA style="COLOR: red">وَقَعَ</SPAN><SPAN lang=FA> – <SPAN style="COLOR: red">قَصَدَ</SPAN> – <SPAN style="COLOR: red">نَظَرَ</SPAN> – <SPAN style="COLOR: red">خَرَجَ</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و ... </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">که همگی صیغه ی مفرد مذکر غائب بکار برده شده اند .</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>بر وزن <SPAN style="COLOR: #ff6600">فَعِلَت</SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <SPAN lang=FA style="COLOR: #ff6600">سَمِعَت</SPAN><SPAN lang=FA> – <SPAN style="COLOR: #ff6600">قَبِلَت</SPAN> – <SPAN style="COLOR: #ff6600">عَمِلَت</SPAN> – و ... </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">که همگی صیغه ی مفرد مونث غائب بکار برده شده اند .</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> و همچنین </SPAN></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بر وزن <SPAN style="COLOR: green">فَعَلَت</SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <SPAN lang=FA style="COLOR: green">هَرَبَت</SPAN><SPAN lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>- <SPAN style="COLOR: green">قَذَفَت</SPAN> – <SPAN style="COLOR: green">شَکَرَت</SPAN> – <SPAN style="COLOR: green">نَظَرَت</SPAN> و ... </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>که همگی صیغه ی مفرد مونث غائب بکار برده شده اند .</FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>++++++++++++++++ </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>نحوه ی استفاده از ضمیرهای <SPAN style="COLOR: red">هو</SPAN> و <SPAN style="COLOR: red">هی</SPAN> : </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هو</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">نَصَرَ</SPAN></STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">ذَهَبَ</SPAN><SPAN style="COLOR: red">ت</SPAN></STRONG> </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">فَرِحَ</SPAN></STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">وَقَعَ</SPAN></STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هیَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">خَرَجَ</SPAN><SPAN style="COLOR: red">ت</SPAN></STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">ï</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P></DIV> text/html 2011-11-30T08:31:40+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی درس سوم http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/23 <DIV class=posttitle><A class=posttitle style="FONT-SIZE: 18px; FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif" href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/44"><FONT color=#0076d0>عربی دوم – درس سوم</FONT></A> </DIV> <DIV class=post_content> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عربی دوم – درس سوم</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">لغات</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> و معنی</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">أصدقاء</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = جِ صدیق ، دوستان </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">أطعمة</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = جِ طعام ، غذاها </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">أکَل</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = خورد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">البنتان</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = دو دختر</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">البومة</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = جغد</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الثعلَب</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = روباه </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جَمَعَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = جمع کرد </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الجُهد</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = تلاش </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جَهَدنَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = تلاش کردند </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">حانوت</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = مغازه </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الحِمار</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = الاغ </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">حینَما</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = زمانی که </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الذِّئب</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = گرگ</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الربیع</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = بهار</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">سراج</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = چراغ </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">السَّفَرة</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">العلمیة</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = گردش علمی</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الشِّتاء</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = زمستان </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ضَلّوا</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = گم کردند </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الضِّیافة</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = مهمانی </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الطریق</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = راه </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عَجِبوا</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = شگفت زده شدند</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">العَودَة</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = بازگشت ، بازگشتن </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الفأرة</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = موش</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فَهِمَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = دریافت ، فهمید </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قُرب</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = نزدیک </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کیفَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = چگونه </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مرحباَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بـ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = آفربن بر </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مَعَهما</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = با آن دو ، همراه آن دو </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مُغلَقاً</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = بسته </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُم</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = آن ها ( جمع مردان ) </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُنَّ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = آن ها ( جمع زنان ) </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُناکَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> = آنجا </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ترجمه درس سوم</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الدََّرس الثالث : نتیجة ٌ الَعَمَلِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نتیجه ی کار کردن<STRONG><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>در روزهای زمستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>... ای دوستان ... ای اهل جنگل ... ای اهل حیوانات ... امروز در خانه ی شیر مهمانی است ...<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در راه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کبوتر و جغد رفتند . بعد از چند دقیقه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>: زرافه و آهو به خانه ی شیر رسیدند . و الاغ و روباه و گرگ در راه بودند . آنها شگفت زده شدند و گفتند : عجیب است ... عجیب است ... این مهمانی بزرگی است ، همه ی حیوانات در این مهمانی هستند ! هنگامی که به خانه ی شیر رسیدند شیر برای خوش آمد گویی حیوانات آمد . الاغ و روباه نشستند نزدیک شیر و خوردند از میوه ها و غذاها و شیر نیز همراه آن دو خورد همچنین . سپس روباه برخاست و گفت : آفرین بر شیر بخاطر این مهمانی در این فصل . و در خانه ی شیر گرگ از این مهمانی بسیار تعجب کرد . چگونه شیر این غذاها را جمع کرده است ؟!... به راستی که او نیرومند است و او پادشاه جنگل است ... روباه فهمید و به گرگ نگاه کرد (و گقت) : نه ... نه ... این کار نتیجه ی تلاشش است . در خانه مورچه و زنبور و موش همچنین غذای زیادی است ... آن ها بسیار تلاش می کنند . و برای این فصل غذا جمع می کنند . این کار تلاش و کار کردن است . </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>قواعد درس : </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: #cc99ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ضمایر </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>در درس قبلی یاد گرفتیم که <SPAN style="COLOR: red">ضمیر مفرد مذکر غائب</SPAN> <STRONG><SPAN style="COLOR: fuchsia">هو</SPAN></STRONG> و <SPAN style="COLOR: red">ضمیر مفرد مونث غائب</SPAN> <STRONG><SPAN style="COLOR: fuchsia">هی</SPAN></STRONG> بود و <SPAN style="COLOR: red">مفرد مذکر غائب علامت فعل در آخرش وجود نداشت</SPAN> مانند <STRONG><SPAN style="COLOR: red">کَتَبَ</SPAN></STRONG> که هر سه ی (ک ت ب ) جزء حروف اصلی و ریشه ی فعل ماضی است و غیر از این سه حرف حرف دیگری به آن اضافه نشده است <STRONG><SPAN style="COLOR: red">. اما در مفرد مونث غائب «ت» به آخر فعل اضافه می شد مانند کَتَبَ</SPAN><SPAN style="COLOR: blue">ت</SPAN></STRONG> </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>و اما در این درس :</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مثنای مذکر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><STRONG><SPAN style="COLOR: blue">هما</SPAN></STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هما</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> </FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَب</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ا</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نوشتند (آن دو مرد) </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مثنای مونث<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><STRONG><SPAN style="COLOR: blue">هما</SPAN></STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هما</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> </FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَبَ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تا</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>نوشتند (آن دو زن ) </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جمع مذکر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><STRONG><SPAN style="COLOR: blue">هم</SPAN></STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُم</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> </FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَب</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">وا</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>نوشتند (آن چند مرد) </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جمع مونث<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><STRONG><SPAN style="COLOR: blue">هنَّ</SPAN></STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُنَّ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> </FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَب</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>نوشتند (آن چند زن ) </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ<SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>علامت فعل ماضی در آخر فعل می آید : علامت مثنای مذکر «</FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ا</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>» ، علامت مثنای مونث «</FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تا</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>» ، علامت جمع مذکر «</FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">وا</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>» و علامت جمع مونث «</FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نَ</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>» می باشد که همگی در آخر فعل می آیند ، مانند نمونه های بالا </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هو – هما – هم – هی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>- هما – هنَّ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>همگی <SPAN style="COLOR: red">ضمیر</SPAN> می باشند .</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هو – هما – هم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ضمیرهای مذکر غائب</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی – هما – هنَّ </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ضمیرهای مونث غائب</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>هو – هی = هر دو مفرد هستند هو مفرد مذکر غائب و هی مفرد مونث غائب</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>هما – هما = هر دو مثنا هستند که برای مذکر و مونث مشترک است .</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>هم – هنَّ = هر دو جمع هستند هم جمع مذکر غائب و هنَّ جمع مونث غائب</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>فعل های : کَتَبَ – جَلَسَ – خَرَجَ – عَمِلَ – فَهِمَ – ضَحِکَ همگی مفرد مذکر غائب و دارای سه حرف اصلی هستند و وزن همه ی آنها بر اساس « ف ع ل »<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>می باشد . ( ک ت ب – ج ل س – خ ر ج – ع م ل – ف ه م – ض ح ک ) </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>در درس قبل یاد گرفتیم هرگاه به آخر فعل مفرد مذکر غائب «ت» ساکن اضافه کنیم آن فعل به مفرد مونث غائب تبدیل می شود . مانند:</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>کَتَبَ<SPAN style="COLOR: blue">ت</SPAN> – جَلَسَ<SPAN style="COLOR: blue">ت</SPAN> – خَرَجَ<SPAN style="COLOR: blue">ت</SPAN> – عَمِلَ<SPAN style="COLOR: blue">ت</SPAN> – فَهِمَ<SPAN style="COLOR: blue">ت</SPAN> – ضَحِکَ<SPAN style="COLOR: blue">ت</SPAN></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>حالا اگر به آخر کَتَبَ </FONT></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">«ا»</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> اضافه کنیم به مثنای مذکر تبدیل خواهد شد . مانند :</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَب<SPAN style="COLOR: blue">ا</SPAN> – جَلَس<SPAN style="COLOR: blue">ا</SPAN> – خَرَج<SPAN style="COLOR: blue">ا</SPAN> – عَمِل<SPAN style="COLOR: blue">ا</SPAN> – فَهِم<SPAN style="COLOR: blue">ا</SPAN> – ضَحِک<SPAN style="COLOR: blue">ا</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>همه ی این فعل ها مثنای مذکر غائب هستند .</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اگر به آخر کَتَبَ <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">«تا»</SPAN></STRONG> اضافه کنیم به مثنای مونث تبدیل خواهد شد . مانند : </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَب<SPAN style="COLOR: blue">تا</SPAN> – جَلَس<SPAN style="COLOR: blue">تا</SPAN> – خَرَج<SPAN style="COLOR: blue">تا</SPAN> – عَمِل<SPAN style="COLOR: blue">تا</SPAN> – فَهِم<SPAN style="COLOR: blue">تا</SPAN> – ضَحِک<SPAN style="COLOR: blue">تا</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>همه ی این فعل ها مثنای مونث غائب هستند .</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>حالا اگر به آخر کَتَبَ <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">« وا»</SPAN></STRONG> اضافه کنیم به جمع مذکر غائب تبدیل خواهد شد . مانند :</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَب<SPAN style="COLOR: blue">وا</SPAN> – جَلَس<SPAN style="COLOR: blue">وا</SPAN> – خَرَج<SPAN style="COLOR: blue">وا</SPAN> – عَمِل<SPAN style="COLOR: blue">وا</SPAN> – فَهِم<SPAN style="COLOR: blue">وا</SPAN> – ضَحِک<SPAN style="COLOR: blue">وا</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>همه ی این فعل ها جمع مذکر غائب هستند .</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>حالا اگر به آخر کَتَبَ « نَ» اضافه کنیم به جمع مونث غائب تبدیل خواهد شد . مانند </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کَتَب<SPAN style="COLOR: blue">نَ</SPAN> – جَلَس<SPAN style="COLOR: blue">نَ</SPAN> – خَرَج<SPAN style="COLOR: blue">نَ</SPAN> – عَمِل<SPAN style="COLOR: blue">نَ</SPAN> – فَهِم<SPAN style="COLOR: blue">نَ</SPAN> – ضَحِک<SPAN style="COLOR: blue">نَ</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> همه ی این فعل ها جمع مونث غائب هستند .</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P></DIV> text/html 2011-11-30T08:29:17+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی درس چهارم http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/22 <DIV class=posttitle><A class=posttitle style="FONT-SIZE: 18px; FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif" href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/57"><FONT color=#0076d0>عربی دوم – درس چهارم</FONT></A> </DIV> <DIV class=post_content> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عربی دوم – درس چهارم</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">لغات</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> و معنی</SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>احتراق = آتش گرفتن </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>أحسن = بهترین </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اختبار = آزمایش </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>أذنت = اجازه دادی </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اللهم = خدایا</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>آیة = نشانه</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>بلغت = رسیدی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ترکت = رها کردی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جاهل = نادان</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>الحریق = آتش سوزی </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>حفظت = حفظ کردی </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>حکمت = قضاوت کردی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>خلقت = آفریدی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>الرشد = رشد</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>رکعت = رکوع کردی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>سجدت = سجده کردی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>طلبت = درخواست کردی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عین = چشم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>غفلت = غفلت کردی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>الکحول = الکل</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>لعبت = بازی کردی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>المحروق = سوخته </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مسالتک = درخواست کردن از تو</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مضطرب = نگران ، پریشان </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ملأت = پر کردی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ملح = نمک </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>منتصف اللیل = نیمه شب </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>نادم = پشیمان </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>الناس = مردم </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>النائم = خوابیده </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ندمت = پشیمان شدی </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ترجمه درس چهارم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مادر از خانه خارج شد . و از سلمان و سمیه خواست درسشان را بخوانند . سلمان درسش را خواند درباره ی آتش گرفتن الکل و نمک . پس تصمیم گرفت به کمک سمیه درس را آزمایش کند . سلمان – سمیه – آزمایش – الکل – نمک – کبریت – آتش سوزی ... هنگامیکه مادر بازگشت ، بسیار ناراحت شد ... . و بعد از ساعتی پدر رسید همچنین و نگاه کرد به خانه ی سوخته ... پس بسیار ناراحت شد ... سپس نگاه کرد به سلمان و سمیه ... فقط به آن دو نگاه کرد !!در نیمه شب ، ... سلمان خوابیده است . تو نادانی ! برای چه با کبریت بازی کردی ؟ تو غافلی ! آیا پشیمان شدی ؟ برای چه غفلت کردی ؟ آیا تو پشیمانی ؟ و سمیه خوابیده است . تو غافلی ! تو نادانی ! برای چه با کبریت بازی کردی ؟ آیا پشیمان شدی؟ برای چه غفلت کردی ؟ آیا تو پشیمانی ؟ برای چه تو نگران هستی ؟! آیا تو ... ؟ !! برای چه تو نگران هستی ؟ !! آیا تو ... ؟! پدر چشمش را باز کرد و نگاه کرد به آن دو با حسرت ... مادر چشمش را باز کرد و نگاه کرد به آن دو با حسرت ... سلمان پشیمان شد ... سمیه پشیمان شد ... و اما آیا پشیمانی فائده ای دارد ؟ !! </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>قواعد درس : </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">þ</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 21pt; COLOR: green; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #cc99ff; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ضمایر </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>در درس قبلی یاد گرفتیم که :</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مثنای مذکر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="COLOR: blue">هما</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هما </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کتب</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ا</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نوشتند (آن دو مرد) </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مثنای مونث<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="COLOR: blue">هما</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هما</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کتب</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تا</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>نوشتند (آن دو زن ) </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جمع مذکر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="COLOR: blue">هم</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هم</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کتب</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">وا</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>نوشتند (آن چند مرد) </SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جمع مونث<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="COLOR: blue">هن</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هن </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کتب</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ن</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نوشتند (آن چند زن ) </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>با پایان درس سوم همه ی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><STRONG><EM><SPAN style="COLOR: red">ضمایر و فعل های غائب</SPAN></EM></STRONG> را یاد گرفتیم . و اکنون <STRONG><SPAN style="COLOR: #ff9900">نوبت مخاطب ها</SPAN></STRONG> است . </FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>þ</FONT></SPAN><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>در این درس با ضمایر و فعل های <STRONG><SPAN style="COLOR: red">مفرد مذکر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مخاطب</SPAN></STRONG> و <STRONG><SPAN style="COLOR: red">مفرد مونث مخاطب</SPAN></STRONG> آشنا خواهیم شد . </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>þ</FONT></SPAN><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">انتَ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ضمیر <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مفرد مذکر مخاطب است .<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><STRONG>انتَ کَتَبتَ</STRONG> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="COLOR: green">تو نوشتی ( یک مرد )</SPAN> مذکر</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>þ</FONT></SPAN><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">انتِ ضمیر مفرد مونث مخاطب است . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><STRONG>انتِ کَتَبتِ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></STRONG><SPAN style="COLOR: green">تو نوشتی ( یک زن )</SPAN> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مونث</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>þ</FONT></SPAN><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN dir=rtl><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فعل های زیر را به صورت مفرد مذکر مخاطب بنویسید :</SPAN></STRONG></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جَلَسَ – عَمِلَ – فَهِمَ – ضَحِکَ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جَلَستَ – عَمِلتَ – فَهِمتَ – ضَحِکتَ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>فعل های زیر را به صورت مفرد مونث مخاطب بنویسید : </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جَلَسَ – عَمِلَ – فَهِمَ – ضَحِکَ </FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>جَلَستِ – عَمِلتِ – فَهِمتِ– ضَحِکتِ</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>-</FONT></SPAN><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عبارت های زیر را به مخاطب تبدیل کنید : </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ جَلَسَ : <STRONG>انتَ جَلَستَ </STRONG></SPAN><STRONG><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="COLOR: green">چون</SPAN> </SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ جَلَسَ <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">مفرد مذکر غایب</SPAN> است به <SPAN style="COLOR: blue">مفرد مذکر مخاطب</SPAN> تبدیل می کنیم </STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی قَرَأَت : <STRONG>انتِ جَلَسَتِ </STRONG></SPAN><STRONG><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <SPAN lang=FA>چون</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی قَرَأَت <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">مفرد مونث غایب</SPAN> است به <SPAN style="COLOR: blue">مفرد مونث مخاطب</SPAN> تبدیل می کنیم</STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ ذَهَبَ : <STRONG>انتَ ذَهَبتَ </STRONG></SPAN><STRONG><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <SPAN lang=FA style="COLOR: green">چون</SPAN><SPAN lang=FA> </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ ذَهَبَ <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">مفرد مذکر غایب</SPAN> است به <SPAN style="COLOR: blue">مفرد مذکر مخاطب</SPAN> تبدیل می کنیم</STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی رَجَعَت :<STRONG> انتِ</STRONG> <STRONG>رَجَعتِ</STRONG></SPAN><STRONG><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">چون</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی رَجَعَت <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">مفرد مونث غایب</SPAN> است به <SPAN style="COLOR: blue">مفرد مونث مخاطب</SPAN> تبدیل می کنیم</STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ سَأَلَ : <STRONG>انتَ رَجَعتَ </STRONG></SPAN><STRONG><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="COLOR: green">چون</SPAN> </SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هُوَ سَأَلَ <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">مفرد مذکر غایب</SPAN> است به <SPAN style="COLOR: blue">مفرد مذکر مخاطب</SPAN> تبدیل می کنیم</STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی نَظَرَت : <STRONG>انتِ نَظَرتِ</STRONG> </SPAN><STRONG><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">ß</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">چون</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هی نَظَرَت <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">مفرد مونث غایب</SPAN> است به <SPAN style="COLOR: blue">مفرد مونث مخاطب</SPAN> تبدیل می کنیم</STRONG></SPAN></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp;موفق باشید . </FONT></SPAN></SPAN></P></DIV> text/html 2011-11-30T08:27:10+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی درس پنجم http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/21 <DIV class=post> <DIV class=posttitle><FONT color=#0076d0><A title="درس پنجم" href="http://mihanblog.com/blog/post/www.noorzadeh2.mihanblog.com" target=""> <DIV class=post> <DIV class=posttitle><A class=posttitle style="FONT-SIZE: 18px; FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif" href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/86"><FONT color=#0076d0>عربی دوم درس پنجم</FONT></A><A class=posttitle style="FONT-SIZE: 18px; FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif" href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/86"> </DIV> <DIV class=post_content> <TABLE dir=rtl style="WIDTH: 99%" cellSpacing=1 border=0> <TBODY> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: arial">عربی دوم راهنمایی درس پنجم : </SPAN></P> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">***********************************************************************************</SPAN></P> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: arial">علامت صیغه مثنای مخاطب وعلامت صیغه ی <BR>جمع مذکر مخاطب و جمع مؤنث مخاطب</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: arial">&nbsp; هدف درس :</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: arial">۱– آشنایی با علامت صیغه مثنای مخاطب <BR>۲– آشنایی با علامت صیغه ی جمع مذکر مخاطب و جمع مؤنث مخاطب <BR>۳– آشنایی با سه ضمیر که برای هر یک از این فعلها به کار می رود.</SPAN> &nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: arial">&nbsp; ترجمه درس پنجم&nbsp; : نامه کجاست</SPAN> ؟</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> <TABLE id=table1 align=center border=1> <TBODY> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=95 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-49-2.gif" width=103></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=102 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-47-2.gif" width=98></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=105 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-47-3.gif" width=97></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=104 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-47-1.gif" width=95></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG height=119 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-49-3.gif" width=87></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">آقای جلیلی کارمند است. او مردی نامرتب است. </SPAN> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-47-1.gif"><BR></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 5px 25px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">در روزی از روزها <BR>نامه مهم رئیس را گم کرد... </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-47-2.gif"><BR></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 5px 25px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">کجاست ... ؟! کجاست نامه .... ؟! <BR>.... در کیف ... ؟! </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-47-3.gif"><BR></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 5px 25px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">روی میز ... ؟! <BR>در اتاق آقای رحیمی و آقای ابراهیمی <BR>آیا شما نامه رئیس را داده اید؟ <BR>نه ... نه ... <BR>دیروز شما دو نفر آن نامه را گرفتید. حتماً در اتاقتان است. <BR>نه ... نه.... <BR>نزدیک در اتاق <BR>آیا شما نامه رئیس را دیده اید؟ <BR>تو فراموش کردی. <BR>نه ... نه .... <BR>اما شما دو نفر نامه را گرفتید. <BR>در اتاق بزرگ <BR>ای دوستان ! آیا نامه رئیس را دیدید ؟ <BR>نه ... <BR>نه .... <BR>آیا نامه رئیس را دیدید ای خانمها؟! <BR>نه ... <BR>آیا یک بار دیگر فراموش کردی <BR>خدای من نامه کجاست ؟! </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-49-3.gif"><BR></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 5px 25px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">بسیار خسته شد سپس به اتاقش بازگشت و نشست روی صندلی. <BR>کجاست ... ؟! نامه کجاست ؟! <BR>ناگهان <BR>نگاه کرد ... پس (با دقت) نگاه کرد. <BR>و با تعجب فریاد زد . <BR>ها ! این، آن نامه است ! </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><IMG alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-49-2.gif"><BR></SPAN></P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"> <P dir=rtl style="MARGIN: 5px 25px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify>&nbsp;</P></FONT></SPAN> <P></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 5px 25px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp; قواعد درس پنجم :‌</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: arial">۱.«تما» علامت صیغه مثنای مخاطب (مذکر و مؤنث) . ضمیر آن «أَنْتما» <BR>۲. تم = علامت صیغه جمع مذکر مخاطب . ضمیر آن «أَنْتمْ» <BR>۳. تن = علامت صیغه جمع مؤنث مخاطب . ضمیر آن «أَنْتنَّ» <BR><BR>۳– این سه ضمیر علاوه بر اینکه برای این سه صیغه به کار می رود از لحاظ آهنگ ظاهری نیز مثل هم است. <BR>أَنْتما – کتبتما <BR>أَنْتم – کتبتم <BR>أَنْتن – کَتَبْتنّ</SPAN> &nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: arial">&nbsp; تمرین درس پنجم <BR>1- با توجه به متن درس، جواب درست را مشخص کنید:</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: arial">الف) السُیِدُ الْجَلیلیُّ رَجلُ منَظّم. <BR>۱ – صیحح <BR>۲ – غلط <BR><BR>ب ) السِّیدالرّحیمیُّ فَقَدَ الرّسالة . <BR>۱ – صیحح <BR>۲ – غلط <BR><BR>ج) السّیِّداتُ وَجَدْنَ الرّسالة الْمَفقودةَ. <BR>۱ – صیحح <BR>۲ – غلط <BR><BR>د) هَلْ وَجَدَ السِّّیدُ الْجَلیلیّ الرِّسالة فی غرفةِ أصدقائه ؟ <BR>۱ – نعم <BR>۲ – لا <BR><BR>ه) هَلْ کانت الرّسالة مهمَّة ؟ <BR>۱ – نعم <BR>۲ – لا <BR><BR>ی ) هَلْ فَقَدَ السَّیِد الإبراهیمیُّ الرّسالة ؟ <BR>۱ – نعم <BR>۲ – لا</SPAN> &nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: arial">&nbsp; ۲– با توجه به شماره صیغه های داده شده جمله مناسب را انتخاب کنید.</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: arial">۱.أنْتُما <BR>۲.أنْتُمْ <BR>۳.أنْتُنََّ <BR><BR>الف ) .... دَخَلَتا فی دینِ الله. <BR>ب ) .... ترکتُنَّ عبادة الطاغوت. <BR>ج) .... شَکَرْتُما ربِّ الْعالمین. <BR>د) ... .... عَجَبْتُمْ مِنْ کَلامِ مُعلَّم. <BR>ه) .... خَرَجْتُنَّ مِن المدرسة. <BR>ی ) ... أَخَذَتا الْکتاب.</SPAN> &nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: arial">&nbsp; ۳– با استفاده از کلماتی که داده شده جای خالی را پر کنید.</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> <TABLE id=AutoNumber5 style="WIDTH: 44%; BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=1> <TBODY> <TR> <TD width="100%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5px 7px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed" align=center><FONT size=3><SPAN lang=FA style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">۱. رَجُلُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲. رَأیْتُمْ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳. رَسولُ</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"> </SPAN></SPAN></FONT></P><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">الف- (قال ... مؤمنُ ) (مردی مومن گفت ... ) غافر / ۲۸ <BR>ب - (أَ ... ماأنْزَلَ اللهُ لَکُمْ) (آیا دیدید آنچه را که خداوند برای شما فرو فرستاد) یونس/۵۹ <BR>ج – (جا ءَکُمْ ... مُصَدّقُ ) ( پیامبری راستگو بر شما آمد) آل عمران/۸۱</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></A></FONT></A></DIV></DIV><!-- #PBArchivePosts# --> text/html 2011-11-30T07:58:43+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی درس ششم http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/20 <DIV class=posttitle><FONT color=#0076d0><A title="nvs aal" href="http://mihanblog.com/blog/post/www.noorzadeh2.mihanblog.com" target=""> <DIV class=posttitle><A style="FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif; FONT-SIZE: 18px" class=posttitle href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/97"><FONT color=#0076d0>عربی دوم درس ششم</FONT></A><A style="FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif; FONT-SIZE: 18px" class=posttitle href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/97"> </DIV> <DIV class=post_content> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt"><SPAN style="COLOR: #000080"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000066; FONT-SIZE: medium"><TD align="justify"></TD><FONT size=3></FONT> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">ترجمه درس ششم مأموریت محرمانه</SPAN></STRONG></SPAN></P><TD align="justify">&nbsp;</TD> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"></P> <TABLE id=table1 border=1 align=center> <TBODY> <TR> <TD><IMG border=0 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-59-5.gif" width=111 height=111></TD> <TD><IMG border=0 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-59-4.gif" width=111 height=111></TD> <TD><IMG border=0 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-59-3.gif" width=111 height=111></TD> <TD><IMG border=0 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-59-2.gif" width=111 height=111></TD> <TD><IMG border=0 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-59-1.gif" width=111 height=111></TD> <TD><IMG border=0 alt="" src="http://www2.irib.ir/amouzesh/r/rpics/rarab-2-61-2.gif" width=111 height=111></TD></TR></TBODY></TABLE>به نام خداوند بلند مرتبه <BR>از : فرمانده ارتش <BR>به : برادر محمد <BR>موضوع : مأموریت محرمانه<BR>آگاهی یافتن بر <BR>۱ – نیروهای دشمن <BR>۲ – سلاح دشمن <BR>شب فرا رسید .... </SPAN> <P></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><IMG alt="" align=center src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/..%5Cr%5Crpics%5Crarab-2-59-1.gif"><BR></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px 25px" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><BR>من به منطقه دشمن رفتم... </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><IMG alt="" align=center src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/..%5Cr%5Crpics%5Crarab-2-59-3.gif"><BR></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px 25px" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><BR>به سنگرهایشان رسیدم ... </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><IMG alt="" align=center src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/..%5Cr%5Crpics%5Crarab-2-59-2.gif"><BR></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px 25px" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><BR>خودم را در میان درختان پوشاندم... </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><IMG alt="" align=center src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/..%5Cr%5Crpics%5Crarab-2-59-5.gif"><BR></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px 25px" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><BR>مقداری از آب نوشیدم ... </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><IMG alt="" align=center src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/..%5Cr%5Crpics%5Crarab-2-59-4.gif"><BR></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px 25px" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><BR>ناگهان <BR>صدایی شنیدم <BR>با دقت نگاه کردم... </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><IMG alt="" align=center src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/..%5Cr%5Crpics%5Crarab-2-60-2.gif"><BR></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px 25px" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><BR>آن جا چیزی بود ... ! </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><IMG alt="" align=center src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/..%5Cr%5Crpics%5Crarab-2-60-1.gif"><BR></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px 25px" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><BR>بله. <BR>و سایه ای بین درختان دیدم. <BR>فریاد زدم «الله اکبر» <BR>بر او هجوم بردم و او را اسیر نمودم... <BR>پس خندید اسیر و گفت: برادرم ! من ایرانیم ...! <BR>پس با هم رفتیم و از راهها عبور کردیم و روی تخته سنگی نشستیم. <BR>بله ! تعداد نیروهای دشمن زیاد است... <BR>بعد از آگاهی یافتن بر اسرار دشمن تصمیم به برگشتن گرفتیم... <BR>در این لحظه ... <BR>سگی بر ما حمله کرد... <BR>دشمن به وجود ما پی برد... </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><IMG alt="" align=center src="http://www2.irib.ir/amouzesh/d/..%5Cr%5Crpics%5Crarab-2-61-2.gif"><BR></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px 25px" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"><BR>ما در تاریکی شب فرار کردیم... <BR>و بین راه سربازی از دشمن را اسیر کردیم ... <BR>به پایگاهمان رسیدیم. <BR>پس فرمانده از سلامتی و پیروزی ما بسیار خوشحال شد. <BR>و خدایمان را بر این پیروزی شکر کردیم.</SPAN> &nbsp;</P> <P><TD align="justify"></TD><BR></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG><SPAN style="COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;<SPAN style="COLOR: #ff0000"> قانون</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff0000"> </SPAN></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt"><SPAN style="COLOR: #000080"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000066; FONT-SIZE: medium"><TD align="justify"></TD> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="COLOR: #ff0000">فعل متکلم وحده و ضمیر متکلم مع الغیر </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;<SPAN style="COLOR: #008000"> هدف :</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #008000"> </SPAN></P><TD align="justify">&nbsp;</TD> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="COLOR: #ff00ff">– آشنایی با فعل متکلم وحده و ضمیر متکلم مع الغیر و ضمایر آن. </SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN> <P></P><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt"><FONT color=#000080><FONT color=#000066 size=4 face=arial> <P><TD align="justify"></TD> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt">۱. فعل متکلم الوحده به «تُ» ختم می شود و ضمیر آن «أنا» می باشد. <BR>مانند : أَنا ذَهَبْتُ <BR>۲. فعل متکلم مع الغیر به «نا» ختم می شود و ضمیر آن «نحن» می باشد. <BR>مانند : نَحْنُ ذَهَبْنا</SPAN> &nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp; تمرین های درس ششم <BR>۱– با توجه به متن درس، پاسخ درست را مشخص کنید:</SPAN></P><TD align="justify">&nbsp;</TD> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt">الف ) هل ذَهَبَ محمّدُ إلی منْطََقَة الْعَدُوّ؟ <BR>۱ . نعم <BR>۲ . لا <BR>ب ) هلْ أَسَرَ الْعَدُوُ محمداً ؟ <BR>۱ . نعم <BR>۲ . لا <BR>ج ) هل نَجَحَ محمدُ فی مُِهِمّةِ ؟ <BR>۱ . نعم <BR>۲ . لا <BR>د) مَنْ کَتَبَ الرّسالة ؟ <BR>۱ . نعم <BR>۲ . لا <BR>ه) مَنْ هَتَفَ «الله اکبرُ» ؟ <BR>۱ .نعم <BR>۲ .لا</SPAN> &nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp; 2– گزینه صحیح را با علامت صحیح مشخص کنید:</SPAN></P><TD align="justify">&nbsp;</TD> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt">الف ) بَعْدَ انْتهاءِ الدَّرْسِ .... (رفتم) ذَهَبْتُ ذَهَبْنا إلی غرفتی و ... (قراردادم) <BR>وَضَعْتُ وَضَعْنا کُتُبی عَلی الْأرْضِ و نَظَرْتُ إلی الْ..... (کارهایم) أعْمالی أعْمالُنا <BR>ب ) ذلک الیومَ ... (زدم ) ضَرَبْتُ ضَرَبْنا أخی الصّغیرَ ؟ لماذا .... (دروغ گفتم )؟ <BR>کَذِبْتُ کَذِبْنا لماذا ... (ترک کردم) تَرَکْتُ تَرَکْنا أداء الصُلاة فی أولِ الْوَقْت؟ <BR>د ) ... (ما) أنا نحن عبادُ اللّهِ ... (قبول کردیم) قَبِلْتُ قَبِلْنا دین اسلام، هذا الدینُ الرّحمة و الْعُطوفة . <BR>ج) لماذا .... (ترک کردیم) تَرَکْتُ تَرَکْنا أداءَ الْحَسَناتِ ؟</SPAN></P></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></DIV></A></FONT></A></DIV> text/html 2011-11-30T07:51:41+01:00 noorzadeh2.mihanblog.com محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی درس هفتم http://noorzadeh2.mihanblog.com/post/19 <DIV class=posttitle><FONT color=#0076d0><A title="درس هفتم" href="http://mihanblog.com/blog/post/www.noorzadeh2.mihanblog.com" target=_blank> <DIV class=posttitle><A style="FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif; FONT-SIZE: 18px" class=posttitle href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/192"><FONT color=#0076d0>عربی دوم - درس هفتم - ماهی خوشبخت</FONT></A><A style="FONT-FAMILY: Times New Roman, Times, serif; FONT-SIZE: 18px" class=posttitle href="http://esteglalazadi.persianblog.ir/page/192"> </DIV> <DIV class=post_content> <P></P> <TABLE style="WIDTH: 99%" dir=rtl border=0 cellSpacing=1> <TBODY> <TR> <TD align=justify> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">فعل مضارع</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp; هدف :</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt">۱– آشنایی با ساختن فعل مضارع و نشانه های فعل مضارع <BR>۲– آشنایی با دو صیغه فعل مضارع </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt">(<SPAN style="COLOR: #ff6600">مفرد مذکر غایب <SPAN style="COLOR: #0000ff">،</SPAN></SPAN> <SPAN style="COLOR: #ff0000">مفرد مؤنث غایب</SPAN>) و <SPAN style="COLOR: #0000ff">ضمیر</SPAN> این دوصیغه</SPAN> &nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp; <STRONG><SPAN style="COLOR: #008000">ترجمه درس هفتم ماهی خوشبخت</SPAN></STRONG></SPAN><SPAN style="COLOR: #008000"> </SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">سعید در امتحال قبول شد. <BR>پدرش به او جایزه ای داد (هدیه کرد) ... ماهی کوچک قرمزی ! </SPAN> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">(ماهی) در ظرف شیشه ای بازی می کند. </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px 25px" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">سعید به ماهی نگاه می کند و ماهی به او نگاه می کند... </SPAN></P> <P align=center><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">به سرعت شنا می کند ... و دهانش را باز می کند ... از سویی به سویی دیگر می رود و در آب بازی می کند. <BR>سعید نزدیک ماهی نشسته و از خودش سؤال می کند: </SPAN></P> <P align=center><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">مادر این ماهی کجاست؟ <BR>آیا این ماهی خواهرانی مثل خودش دارد؟ <BR>آیا دوستانی دارد ... ؟! <BR>برای چه شکارچیان او را گرفتند؟! <BR>و چرا ماهی را در این ظرف حبس کرده اند؟ <BR>سعید روزی را به خاطر آورد: <BR>مادرش او را از بیرون رفتن و بازی کردن با دوستانش منع کرده بود (جلوگیری کرده بود). </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">پس در اتاق تنها ماند و بسیار ناراحت شد ... </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">همانا ماهی من غمگین است ... <BR>او در این ظرف تنها است .... <BR>آه .... بله .... جای ماهی در رود است ... ! <BR>سعید ظرف را بر می دارد و به سوی روخانه می رود. <BR>و ماهی را در رودخانه رها می کند. <BR>پس ماهی در آب به سرعت شنا می کند. </SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">و به خاطر آزادیش خوشحالی می کند و پیش خوهرانش برمی گردد. </SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">و سعید همچنین خوشحال می شود و برمی گردد به سوی خانه ...</SPAN></P></FONT></SPAN> <P align=center>&nbsp;</P></SPAN> <P></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">قواعد درس :</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt">۱ – در زبان عربی، همه صیغه های افعال با صیغه «ماضی مفرد مذکر» ساخته می شود که بر وزن&nbsp;( فََعَلَ ) می باشد . <BR>۲ – در فعل مضارع پیش از ریشه فعل «ا، ت، ی، ن» قرار می گیرد. <BR>۳ – در فعل مضارع : <BR>«<SPAN style="COLOR: #ff0000">یَـ</SPAN>» علامت صیغه ی <SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>مفرد مذکر غایب</STRONG> </SPAN>و ضمیر آن «<SPAN style="COLOR: #ff0000">هو</SPAN>» می باشد. مانند هُوَ یَضْحَکُ <BR>«<SPAN style="COLOR: #ff0000">تـ</SPAN>» علامت صیغه ی <SPAN style="COLOR: #ff0000">مفرد مؤنث غایب</SPAN> و ضمیر آن «<SPAN style="COLOR: #ff0000">هی</SPAN>» می باشد. مانند: هی تَضْحَکُ</SPAN> &nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp; تمرین های درس هفتم <BR>۱ – با توجه به متن درس، پاسخ درست را مشخص کنید:</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt">١ - &nbsp;هَلْ نَجَحَ سعیدُ فی الْاِمتحانِ ؟ <BR>۱.<SPAN style="COLOR: #008000">نعم</SPAN> <BR>۲.لا&nbsp;<BR>٢ - &nbsp;هَلْ مَنَحَته والِدَتُة هَدیَّة ؟ <BR>۱.نعم <BR>۲.<SPAN style="COLOR: #008000">لا&nbsp;<BR></SPAN>٣ - هل یترک سعیدٌ السمکةَ فی النهر؟&nbsp;&nbsp;<BR>۱.<SPAN style="COLOR: #008000">نعم <BR></SPAN>۲.لا <BR>۴ - هَلْ تَفْرَحُ السَّمَکَةَ بِحَبْسها ؟ <BR>۱.نعم <BR>۲.<SPAN style="COLOR: #008000">لا</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #008000"> </SPAN>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp; 2 – تصویری در کتاب </SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt"> <P style="TEXT-ALIGN: right">3 - با توجه به تصویر پاسخ درست را با علامت * مشخص کنید :</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">1) هل هو یکتب ؟ نعم ، هو یکتب ُ.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">2) هل هو یأکُل ؟ لا ، هو یقراُ .</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">3) هل هی تشکُرُ ؟ نعم ، هی تشکُرُ.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #0000ff">4 - در عبارت های زیر ، فعل های ماضی را به صورت مضارع بنویسید :</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">1) سَمِعَ&nbsp; -&gt; یَسمَعُ</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">2) عَمِلَت -&gt; تَعمَلُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أخَذَت -&gt; تأخُذُ</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">3) رَزَقَ -&gt; یَرزُقُ</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">4) طَلَبَت -&gt; تَطلُبُ</P></SPAN> <P></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;&nbsp;۵ – جاهای خالی را با استفاده از کلمات داده شده پر کنید:</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14pt">الف ) هذه الطّالِبَةُ ... اللّهَ بإخلاصٍ و حُبِّ. <BR>۱ . یَعْبُدُ <BR>۲. <SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>تَعْبُدُ <BR></STRONG></SPAN>ب ) .... الظّالمُ فی یومِ الْقیامة . <BR>۱ . <SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>یَخْسَرُ <BR></STRONG></SPAN>۲ . تَخْسَرُ <BR>ج ) اللّهُ ... کُلَّ شَیْءٍ. <BR>۱ . <SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>یَخْلُقُ <BR></STRONG></SPAN>۲ . تَخْلُقُ <BR>د ) إنَّ اللّه لا ... مِثْقالَ ذَرَّةٍ. <BR>۱ . <SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>یَظْلِمُ </STRONG></SPAN><BR>۲ . تَظْلِمُ</SPAN> &nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;&nbsp;6 – ترجمه کنید :</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff6600"><FONT size=2>1) هو یقبلُ التَوبه . </FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><FONT size=2>او توبه را می پذیرد .</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><FONT size=2><SPAN style="COLOR: #ff6600">2) انَّ اللهَ یَعلَمُ غَیبَ السَّماواتِ و الاَرضِ .</SPAN><BR>به راستی که خداوند نهان آسمان ها و زمین را می داند . </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><FONT size=2><SPAN style="COLOR: #ff6600">3) هذا یوم یَنفعُ الصّادقهم .</SPAN> </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 5px" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><FONT size=2>این روزی است که به راستگویان بهره می رساند.</FONT></STRONG></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></A></FONT></A></DIV>