تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

سوالات چهار گزینه ای عربی سال دوم راهنمایی مدرسه راهنمایی شهید باب ا... مؤمنی  دروس اول تا چهارم

1 - ضمیر مناسب فعل  « دَخَلَت» کدام است ؟

الف) هِیَ               ب) هُوَ                    ج) هُم                  د) أَنا

2 - کدام گزینه اسم نیست :

الف) لِسانٌ                        ب) اَلفَم                     ج) عَلَی                     د) اَلیَد

3 - کدام گزینه مذکر است .

الف) زینب                 ب) کبری                       ج) اَلبَیت                 د) الغُرفَة

4 - ضمیر مناسب صیغه متکلم وحده ....................... است .

الف) نَحنُ                   ب) أَنا                      ج) هُیَ                     د) اَنتُم

5 - ضمیر مناسب فعل    «تَذهَبنَ »    کدام است .

الف) هُم                      ب) هُنَّ                   ج) اَنتِ                      د) اَنتُنَّ

6 - کدام گزینه جمع مونث غایب است .

الف) یَکتُبونَ                ب) تَکتُبنَ               ج) تَکتُبانِ                 د) یَکتُبنَ

7 -    ترجمه کدام جمله صحیح است .

مَرحَباً بألأسَدِ عَلَی هذِهِ الضّیافَةِ فی هذَا الفَصلِ .

الف) آفرین به روباه برای این مهمانی در این فصل    ب) آفرین به شیر برای مهمانی در فصل بهار

ج) آفرین به روباه برای این مهمانی در فصل بهار      د) آفرین به شیر برای این مهمانی در این فصل

8 - ضمیر مناسب فعل  « دَخَلَت» کدام است ؟

الف) هِیَ               ب) هُوَ                    ج) هُم                  د) أَنا

9 - کدام گزینه اسم نیست :

الف) لِسانٌ                        ب) اَلفَم                     ج) عَلَی                     د) اَلیَد

10 - ضمیر مناسب صیغه متکلم وحده ................. است .

الف) نَحنُ                   ب) أَنا                      ج) هُیَ                     د) اَنتُم

12- فعل ماضی مناسب ضمیر (اَنتَ) از (ج ل س) کدام است .

الف) جَلَستُ               ب) جَلَستَ               ج) جَلَستِ                   د) جَلَسَت

13 - کدام گزینه جمع مونث غایب است .

الف) یَکتُبونَ                ب) تَکتُبنَ               ج) تَکتُبانِ                 د) یَکتُبنَ

14 - در تغییر فعل ماضی  عَمِلتِ  به مضارع کدام فعل صحیح می باشد .

الف) تَعلَمینَ               ب) تَعمَلُ                    ج) تَعمِلانِ                    د) یَعمِلُ

15 - در تغییر فعل مضارع یَشرِبونَ به ماضی کدام فعل صحیح می باشد .

الف) شَرِبَ                ب) شَرُبتُم                ج) شَرِبنَ                 د) شَرِبوا

16 - در تغییر فعل مونث تَعجَلینَ به مذکر کدام گزینه صحیح می باشد . (مذکر مخاطب )

الف) تَعجَلُ                  ب) یَعجَلُ                  ج) نَجعلُ                  د) تَجعَلانِ

17 - کدام کلمه جایگزین جای خالی جمله مقابل می باشد . (هُو ...................... إلی الصّورَةِ )

الف) نَظَرَت                 ب) نَظَروا                   ج) نَظَرَ                     د) نَظَرتُما

18 - کدام کلمه هم خانواده کلمه (راجعون) نیست .

الف) یَرجَعُ                 ب) رَجَعَ                     ج) خَرَجوا                  د) یَرجِعونَ

19 - علامت مثنی ( ــــ و ـــــ ) می باشد .

الف) ات ینَ             ب) انِ ینِ                ج) انَ ینِ          د) ونَ - ینَ

20 - غلط موجود در عبارت (اَیُّهَا القاضی ! حَکَمتِ بِالعَدلِ ) کدام است .

الف) اَیُّها              ب) القاضی                 ج) حَکَمتِ           د) بِالعَدلارسال در تاریخ یکشنبه 20 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی