تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

عربی سال دوم راهنمایی     نمونه سوال درس اول

الدرس الاول درس اول

کانَ الرَجُلانِ فی مدینةٍ . مَکّارٌ ... و ساذَجٌ ... دو مرد در شهری بودند . حیله گر و ساده لوح

ذَهَبَ هذانِ الرّجُلانِ إلی خارِجِ المَدینَةِ. این دو مرد به بیرون شهر رفتند

وَ بَعد مُدَّةٍ کَسَبا أموالاً کَثیرةً . و بعد از مدتی اموال زیادی به دست آوردند

قال السّاذجُ : ساده لوح گفت :

نأخُذُ قِسماً مِنَ الأموالِ و نَدفِنُ الباقیَ تَحتَ الشّجَرَةِ . قسمتی از اموال را بر می داریم و بقیه را زیر درخت دفن می کنیم

فَقَبِلَ صَدیقُه . پس دوستش قبول کرد

بَعد أیّامٍ ... بعد از چند روز

و بعد مُدّةٍ  و بعد از مدتی

ذهب المَکّارُ و أخَذَ الأموالَ . حیله گر رفت و اموال را برداشت

جاء صَدیقُه و قال : أنا محتاجٌ إلی مالٍ ... نَذهَبُ و نأخُذُ الأموالَ . دوستش آمد و گفت : من به پول نیاز دارم . می رویم و اموال را بر می داریم .

فذهَبا معاً ... پس با هم رفتند

و عندما وصلا إلی تلک الشّجرةِ ما وَجَدَا الأموالَ! هنگامی که به آن درخت رسیدند اموال را نیافتند

1 - عجیبٌ ... ها ...  أنتَ سَرَقتَ الأموالَ !! عجیب است ... ها ... اموال را تو دزدیدی !!

2 – کَلّا ... ! واللهِ ... ! لا ... ! نه ... به خدا ... نه

3 – نعم ... اَلسّارِقونَ هکَذا ! بله ... دزدان این چنین هستند !

فَذَهبا عندَ القاضی ... پس نزد قاضی رفتند

مَن سَرَقَ الأموال َ ؟ چه کسی اموال را دزدیده است ؟

واللهِ ... إنَّ هذا الرَّجلَ سَرَق الأموالَ . به خدا قسم ... همانا این مرد اموال را دزدیه است .

هَل عِندکَ شاهدٌ ؟ آیا شاهدی داری؟

نعم ... ! اَلشَّجَرةُ ... ! بله ... ! درخت ... !

تَعَجَّبَ القاضی ... قاضی تعجب کرد ...

بعدَ یومٍ : ذهب القاضی عندَ الشَّجَرَةِ ... بعد از یک روز : قاضی نزد درخت رفت

أیَّتُهَا الشَّجَرَةُ !  مَن سَرَقَ الأموالَ ؟ ای درخت ! اموال را چه کسی دزدیده است ؟

فَسَمِعَ صوتَاً : ذلک الرَّجُلَ . . .  سَرَقَ الأموالَ !  پس صدایی شنید : آن مرد .... اموال را دزدیده است!

تَعَجّبَ  القاضی کَثیرَاً ! قاضی بسیار تعجب کرد !

وَ عَلِمَ أنَّ شخصاً داخلَ الشّجَرَةِ . فأمَرَ بِجَمعِ الحَطَبِ و أشعَلَ النّارَ حولَ الشّجرةِ . و فهمید که شخصی داخل درخت است . پس دستور داد هیزم جمع کنند . و دور درخت آتش روشن کرد

فَخافَ ذلک الشّخصُ و خَرَجَ منها . پس آن شخص ترسید و بیرون آمد از آن (منظور از درخت)

فظَهَرَ المَکرُ وافتَضَحَ المکّارُ ! پس حیله آشکار شد و حیله گر رسوا شد .

******************************

قواعد درس اول عربی سال دوم راهنمایی

کلمه:  یا اسم است یا فعل است و یا حرف است

اسم  (معمولاً همراه «الـ» یا « تنوین»  می آید ) برای معرفی اشیاء و اشخاص به کار می رود : مانند علی – حسن – حسین – میز – کتاب – درخت و ...

اسم یا مذکر است و یا مونث :

مونث: بعضی از اسمها به حرف « ة » ختم می شوند که به این اسمها مونث می گوئیم . مثل  : الجنة  _ الشجرة

***************************

مذکر : به بیشتر اسم هایی که دارای این علامت نیستند مذکر می گوئیم .

مثل : الیوم  _  الحقّ کتابٌمصدقٌ

***************************

مفرد – مثنی – جمع

مفرد : یک نفر – یک چیز  : إیمان - مومن  - مریم – علی

مثنی : دونفر – دو چیز : عالمان – مسلمین

جمع : بیش از دو نفر : مومنون – مسلمات – کُتب

***************************

انواع جمع : جمع مذکر سالم – جمع مونث سالم – جمع مکسّر

علامت جمع مذکر سالم : ونَ - ـینَ :  مومنون - عالمونَ – سامعینَ – خاشعین

علامت جمع مونث سالم : ات : مومنات – اطلاعات -  مسلمات – جنّات

جمع مکسّر : جمعی است که علامت جمع مذکر سالم و علامت جمع مونث سالم (ونَ - ـینَ - ات) نداشته باشد مثل  : عقلاء – شهداء – مساجد  - ایّام  - اسماء

***************************

اسم های اشاره

اشاره به نزدیک  **********

هذا  (اسم اشاره مذکر)    هذه (اسم اشاره مونث)

مثل : هذا صراطٌ مستقیم       -       هذه الشجرة

اشاره به دور **********

ذلک (اسم اشاره مذکر ) _ تلک (اسم اشاره مونث)

مثل : ذلک فضل الله .      _      تلک الجنة

اسم های اشاره مثنای مونث  ********** : هاتانِ   -  هاتینِ

اسم های اشاره مثنای مذکر : **********هذانِ  -   هذینِ

اسم های اشاره جمع  :          **********  هولاءِ  -  اولئک

***************************

 

ادوات استفهام (کلمات پرسشی )

ما =  چه چیزی ؟  مانند : ما هذا؟ این چه چیزی است ؟

مَن = چه کسی ؟ مانند : مَن هوَ ؟ او چه کسی است ؟

أینَ = کجا ؟     مانند : أین الکتاب ؟ کتاب کجا است ؟  در جواب پرسشی که با « أین » پرسیده شده است از کلماتی مانند « تحت ، فوق ، جنب ، أمام ، خلف ، علی ، فی » استفاده می کنیم .

هَل = آیا ؟ مانند : هَل انتَ ذَهَبتَ ؟ آیا تو رفتی (مفرد مذکر مخاطب)  ؟  در جواب پرسشی که با  « هَل » پرسیده شده است از « نعم » یا « لا» استفاده می کنیم . مثل :  نعم انا ذَهَبتُ . بله من رفتم. (متکلم وحده)

أ = آیا آلَم تره ؟ آیا ندیدی ؟

کیفَ = چگونه ؟ چطور؟ مانند : کیفَ حالک؟ حالت چطور است ؟

***************************

فعلارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی