تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

عربی دوم – درس دوم

لغات و معنی

بارِداَ = سرد

بَخیل = خسیس ، بخیل

جائِعَاَ = گرسنه

جَزاء= پاداش

جَلَسَ = نشست

الجَوّ = هوا

حِجارَة = سنگ ها ، ریگ ها

حَدَثَ = اتفاق افتاد

رأس = سر

سِجّیل = گلوله ی گِلی

شَرِبت = نوشید

شَکَرَ = سپاسگزاری کرد

عَجِلَت = شتاب کرد ، عجله کرد

الغُراب = کلاغ ، زاغ

فَرِحَ = شاد شد

قَذَفَ = پرتاب کرد ، انداخت

قَرُبَت مِن = نزدیک شد

قَلیلَاَ = اندک ، کمی

کَتَبَت = نوشت

مُساعِدَة = کمک کردن

النَّجِدَت = کمک

نَظَرُهُ = نگاهش

وَقَفَت = توقف کرد ، ایستاد

هَرَبَت = فرار کرد ، گریخت

 

  

الدََّرس الثانی :  درس دوم  ، آیا پاداش نیکی جز نیکی است ؟

آهویی (در عربی آهو به صورت مونث نوشته می شود یعنی در آخر کلمه «ة» بکار برده می شود مثل «غزالة» ) به آبگیری رفت ( ذَهَبَت فعل این جمله است چون منظور آهو رفت می باشد ، در این صورت فعل آن نیز باید بصورت مونث بکار برده شود ، در اینجا ضمیر پوشیده شده است و در ظاهر نیست «هی» مفرد مونث غایب (هی ذَهَبَت ) و از آن آب نوشید . سپس اندکی زیر درخت ایستاد (وَقَفَت فعل مفرد مونث غائب « هی وَقَفَت») . در این لحظه : به آبگیر نگاه کرد ... این چیز عجیبی است . مَن هُوَ ؟ او کیست ؟ (مذکر) مَن هیَ ؟ او کیست ؟ (مونث) آیا او کلاغ است ؟ آیا او کبوتر است ؟ برای چه در آب افتاده است ؟ نه ... نه ... در آبگیر چیزی نیست ... ! بعد از مدتی ... صدایی شنید ... کمک ... کمک ...! پس به آبگیر نزدیک شد ... عجیب است ... این کلاغ است ! چه اتفاق افتاده ؟ ! : آه ... کمک ... کمک ... پس کلاغ با کمک آهو از آبگیر خارج شد . هنگامی که خارج شد کلاغ . تشکر کرد از آهو . سپس رفت .در روزی از روزها شکارچی به جنگل آمد . پس نگاهش به آهو افتاد . بسیار خوب ، بسیار خوب ... این غذایی خوشمزه است . پس خواست شکارش کند ... کلاغ فهمید ... پس سنگی گلوله ای برداشت ... و سنگ را بر سر او انداخت . پس شکارچی فریاد زد و آهو فرار کرد ... .!

 

  

قواعد مربوط به درس دوم :

 

آموزش صیغه های مفرد مذکر غایب و مفرد مونث غایب 

=================

 فعل :    کَتَبَ         کَتَبَت

ضمایر :   هو            هی

=================

هُوَ کَتَبَ = او نوشت (مذکر )

نمونه های دیگر : هُوَ جَلَسَهُوَ خَرَجَهُوَ عَمِلَ هُوَ فَهِمَ - هُوَ ضَحِکَ

--------------------------------

هیَ کَتَبَت = او نوشت (مونث)

نمونه های دیگر : هی جَلَسَتهی خَرَجَتهی عَمِلَتهی فَهِمَتهی ضَحِکَت

=================

اسم: در اول «الـ »  و یا در آخر «تنوین» دارند .

مانند: الغُراب      البرکة      حجارَةً

+++++++++++++++++

فعل: دارای زمان و مفهوم انجام کار یا داشتن حالت را نشان می دهند . و بر اساس وزن ها بکار برده می شوند . و در زبان عربی فعل ها دو دسته اند مذکّر و مونَّث  . اگر «ت» را به آخر فعل اضافه کنیم آن فعل به مونث تبدیل می شود : کَتَبَ ß کَتَبَت  همانطور که در بالا اشاره کردم هو و هی ضمیر هستند هو برای مذکر و هی برای مونث که شد هو کتَتَبَ و هیَ کَتَبَت مانند : بر وزن فَعَلَ ß وَقَعَقَصَدَنَظَرَخَرَجَ  و ... که همگی صیغه ی مفرد مذکر غائب بکار برده شده اند .    بر وزن فَعِلَت ß سَمِعَتقَبِلَتعَمِلَت – و ... که همگی صیغه ی مفرد مونث غائب بکار برده شده اند . و همچنین ß  بر وزن فَعَلَت ß هَرَبَت  - قَذَفَتشَکَرَتنَظَرَت و ... که همگی صیغه ی مفرد مونث غائب بکار برده شده اند .   

++++++++++++++++

نحوه ی استفاده از ضمیرهای هو و هی :

هو نَصَرَ

هی ذَهَبَت

هُوَ فَرِحَ

هُوَ وَقَعَ

هیَ خَرَجَت

ïïïïïïïïïïïï

 ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی