تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

عربی دوم – درس سوم

لغات و معنی

أصدقاء = جِ صدیق ، دوستان

أطعمة = جِ طعام ، غذاها

أکَل = خورد 

البنتان = دو دختر

البومة = جغد

الثعلَب = روباه

جَمَعَ = جمع کرد

الجُهد = تلاش

جَهَدنَ = تلاش کردند

حانوت = مغازه

الحِمار = الاغ

حینَما = زمانی که

الذِّئب = گرگ

الربیع = بهار

سراج = چراغ

السَّفَرة العلمیة = گردش علمی

الشِّتاء = زمستان

ضَلّوا = گم کردند

الضِّیافة = مهمانی

الطریق = راه

عَجِبوا = شگفت زده شدند

العَودَة = بازگشت ، بازگشتن

الفأرة = موش

فَهِمَ = دریافت ، فهمید

قُرب = نزدیک

کیفَ = چگونه

مرحباَ بـ = آفربن بر

مَعَهما = با آن دو ، همراه آن دو

مُغلَقاً = بسته

هُم = آن ها ( جمع مردان )

هُنَّ = آن ها ( جمع زنان )

هُناکَ = آنجا

 

ترجمه درس سوم

الدََّرس الثالث : نتیجة ٌ الَعَمَلِ  نتیجه ی کار کردن

در روزهای زمستان  ... ای دوستان ... ای اهل جنگل ... ای اهل حیوانات ... امروز در خانه ی شیر مهمانی است ...    در راه     کبوتر و جغد رفتند . بعد از چند دقیقه  : زرافه و آهو به خانه ی شیر رسیدند . و الاغ و روباه و گرگ در راه بودند . آنها شگفت زده شدند و گفتند : عجیب است ... عجیب است ... این مهمانی بزرگی است ، همه ی حیوانات در این مهمانی هستند ! هنگامی که به خانه ی شیر رسیدند شیر برای خوش آمد گویی حیوانات آمد . الاغ و روباه نشستند نزدیک شیر و خوردند از میوه ها و غذاها و شیر نیز همراه آن دو خورد همچنین . سپس روباه برخاست و گفت : آفرین بر شیر بخاطر این مهمانی در این فصل . و در خانه ی شیر گرگ از این مهمانی بسیار تعجب کرد . چگونه شیر این غذاها را جمع کرده است ؟!... به راستی که او نیرومند است و او پادشاه جنگل است ... روباه فهمید و به گرگ نگاه کرد (و گقت) : نه ... نه ... این کار نتیجه ی تلاشش است . در خانه مورچه و زنبور و موش همچنین غذای زیادی است ... آن ها بسیار تلاش می کنند . و برای این فصل غذا جمع می کنند . این کار تلاش و کار کردن است .

قواعد درس :

þ ضمایر

در درس قبلی یاد گرفتیم که ضمیر مفرد مذکر غائب هو و ضمیر مفرد مونث غائب هی بود و مفرد مذکر غائب علامت فعل در آخرش وجود نداشت مانند کَتَبَ که هر سه ی (ک ت ب ) جزء حروف اصلی و ریشه ی فعل ماضی است و غیر از این سه حرف حرف دیگری به آن اضافه نشده است . اما در مفرد مونث غائب «ت» به آخر فعل اضافه می شد مانند کَتَبَت

þ و اما در این درس :

مثنای مذکر        هما                 هما کَتَبا        نوشتند (آن دو مرد)

مثنای مونث        هما                هما کَتَبَتا       نوشتند (آن دو زن )

جمع مذکر           هم                هُم کَتَبوا       نوشتند (آن چند مرد)

جمع مونث          هنَّ                هُنَّ کَتَبنَ       نوشتند (آن چند زن )

þþþعلامت فعل ماضی در آخر فعل می آید : علامت مثنای مذکر «ا» ، علامت مثنای مونث «تا» ، علامت جمع مذکر «وا» و علامت جمع مونث «نَ» می باشد که همگی در آخر فعل می آیند ، مانند نمونه های بالا

 

þ هو – هما – هم – هی  - هما – هنَّ  همگی ضمیر می باشند .

 

þهو – هما – هم  ضمیرهای مذکر غائب

þهی – هما – هنَّ ضمیرهای مونث غائب

 

þهو – هی = هر دو مفرد هستند هو مفرد مذکر غائب و هی مفرد مونث غائب

þهما – هما = هر دو مثنا هستند که برای مذکر و مونث مشترک است .

þهم – هنَّ = هر دو جمع هستند هم جمع مذکر غائب و هنَّ جمع مونث غائب

 

 

þفعل های : کَتَبَ – جَلَسَ – خَرَجَ – عَمِلَ – فَهِمَ – ضَحِکَ همگی مفرد مذکر غائب و دارای سه حرف اصلی هستند و وزن همه ی آنها بر اساس « ف ع ل »  می باشد . ( ک ت ب – ج ل س – خ ر ج – ع م ل – ف ه م – ض ح ک )

þدر درس قبل یاد گرفتیم هرگاه به آخر فعل مفرد مذکر غائب «ت» ساکن اضافه کنیم آن فعل به مفرد مونث غائب تبدیل می شود . مانند:

کَتَبَت – جَلَسَت – خَرَجَت – عَمِلَت – فَهِمَت – ضَحِکَت

þحالا اگر به آخر کَتَبَ «ا» اضافه کنیم به مثنای مذکر تبدیل خواهد شد . مانند :

کَتَبا – جَلَسا – خَرَجا – عَمِلا – فَهِما – ضَحِکا  همه ی این فعل ها مثنای مذکر غائب هستند .

þاگر به آخر کَتَبَ «تا» اضافه کنیم به مثنای مونث تبدیل خواهد شد . مانند :

کَتَبتا – جَلَستا – خَرَجتا – عَمِلتا – فَهِمتا – ضَحِکتا   همه ی این فعل ها مثنای مونث غائب هستند .

þحالا اگر به آخر کَتَبَ « وا» اضافه کنیم به جمع مذکر غائب تبدیل خواهد شد . مانند :

کَتَبوا – جَلَسوا – خَرَجوا – عَمِلوا – فَهِموا – ضَحِکوا   همه ی این فعل ها جمع مذکر غائب هستند .

þحالا اگر به آخر کَتَبَ « نَ» اضافه کنیم به جمع مونث غائب تبدیل خواهد شد . مانند

کَتَبنَ – جَلَسنَ – خَرَجنَ – عَمِلنَ – فَهِمنَ – ضَحِکنَ همه ی این فعل ها جمع مونث غائب هستند .

 ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی