تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

عربی دوم – درس چهارم

لغات و معنی

احتراق = آتش گرفتن

أحسن = بهترین

اختبار = آزمایش

أذنت = اجازه دادی

اللهم = خدایا

آیة = نشانه

بلغت = رسیدی

ترکت = رها کردی

جاهل = نادان

الحریق = آتش سوزی

حفظت = حفظ کردی

حکمت = قضاوت کردی

خلقت = آفریدی

الرشد = رشد

رکعت = رکوع کردی

سجدت = سجده کردی

طلبت = درخواست کردی

عین = چشم

غفلت = غفلت کردی

الکحول = الکل

لعبت = بازی کردی

المحروق = سوخته

مسالتک = درخواست کردن از تو

مضطرب = نگران ، پریشان

ملأت = پر کردی

ملح = نمک

منتصف اللیل = نیمه شب

نادم = پشیمان

الناس = مردم

النائم = خوابیده

ندمت = پشیمان شدی

 

ترجمه درس چهارم

مادر از خانه خارج شد . و از سلمان و سمیه خواست درسشان را بخوانند . سلمان درسش را خواند درباره ی آتش گرفتن الکل و نمک . پس تصمیم گرفت به کمک سمیه درس را آزمایش کند . سلمان – سمیه – آزمایش – الکل – نمک – کبریت – آتش سوزی ... هنگامیکه مادر بازگشت ، بسیار ناراحت شد ... . و بعد از ساعتی پدر رسید همچنین و نگاه کرد به خانه ی سوخته ... پس بسیار ناراحت شد ... سپس نگاه کرد به سلمان و سمیه ... فقط به آن دو نگاه کرد !!در نیمه شب ، ... سلمان خوابیده است . تو نادانی ! برای چه با کبریت بازی کردی ؟ تو غافلی ! آیا پشیمان شدی ؟ برای چه غفلت کردی ؟ آیا تو پشیمانی ؟ و سمیه خوابیده است . تو غافلی ! تو نادانی ! برای چه با کبریت بازی کردی ؟ آیا پشیمان شدی؟ برای چه غفلت کردی ؟ آیا تو پشیمانی ؟ برای چه تو نگران هستی ؟! آیا تو ... ؟ !! برای چه تو نگران هستی ؟ !! آیا تو ... ؟! پدر چشمش را باز کرد و نگاه کرد به آن دو با حسرت ... مادر چشمش را باز کرد و نگاه کرد به آن دو با حسرت ... سلمان پشیمان شد ... سمیه پشیمان شد ... و اما آیا پشیمانی فائده ای دارد ؟ !!

قواعد درس :

þ ضمایر

در درس قبلی یاد گرفتیم که :

مثنای مذکر        هما                 هما  کتبا        نوشتند (آن دو مرد)

مثنای مونث        هما                هما  کتبتا       نوشتند (آن دو زن )

جمع مذکر           هم               هم  کتبوا       نوشتند (آن چند مرد)

جمع مونث         هن                هن  کتبن       نوشتند (آن چند زن )

با پایان درس سوم همه ی  ضمایر و فعل های غائب را یاد گرفتیم . و اکنون نوبت مخاطب ها است .

þ     در این درس با ضمایر و فعل های مفرد مذکر  مخاطب و مفرد مونث مخاطب آشنا خواهیم شد .

þ     انتَ  ضمیر  مفرد مذکر مخاطب است .          انتَ کَتَبتَ   تو نوشتی ( یک مرد ) مذکر

þ     انتِ ضمیر مفرد مونث مخاطب است .            انتِ کَتَبتِ  تو نوشتی ( یک زن )  مونث

þ     فعل های زیر را به صورت مفرد مذکر مخاطب بنویسید :

جَلَسَ – عَمِلَ – فَهِمَ – ضَحِکَ

جَلَستَ – عَمِلتَ – فَهِمتَ – ضَحِکتَ

فعل های زیر را به صورت مفرد مونث مخاطب بنویسید :

جَلَسَ – عَمِلَ – فَهِمَ – ضَحِکَ

جَلَستِ – عَمِلتِ – فَهِمتِ– ضَحِکتِ

-         عبارت های زیر را به مخاطب تبدیل کنید :

هُوَ جَلَسَ : انتَ جَلَستَ ß   چون هُوَ جَلَسَ مفرد مذکر غایب است به مفرد مذکر مخاطب تبدیل می کنیم

هی قَرَأَت : انتِ جَلَسَتِ ß چون هی قَرَأَت مفرد مونث غایب است به مفرد مونث مخاطب تبدیل می کنیم

هُوَ ذَهَبَ : انتَ ذَهَبتَ ß چون هُوَ ذَهَبَ مفرد مذکر غایب است به مفرد مذکر مخاطب تبدیل می کنیم

هی رَجَعَت : انتِ رَجَعتِßچون هی رَجَعَت مفرد مونث غایب است به مفرد مونث مخاطب تبدیل می کنیم

هُوَ سَأَلَ : انتَ رَجَعتَ ß  چون هُوَ سَأَلَ مفرد مذکر غایب است به مفرد مذکر مخاطب تبدیل می کنیم

هی نَظَرَت : انتِ نَظَرتِ ßچون هی نَظَرَت مفرد مونث غایب است به مفرد مونث مخاطب تبدیل می کنیم

 موفق باشید .ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی