تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

عربی دوم راهنمایی درس پنجم :

***********************************************************************************

علامت صیغه مثنای مخاطب وعلامت صیغه ی
جمع مذکر مخاطب و جمع مؤنث مخاطب  هدف درس :

۱– آشنایی با علامت صیغه مثنای مخاطب
۲– آشنایی با علامت صیغه ی جمع مذکر مخاطب و جمع مؤنث مخاطب
۳– آشنایی با سه ضمیر که برای هر یک از این فعلها به کار می رود.
   ترجمه درس پنجم  : نامه کجاست ؟

آقای جلیلی کارمند است. او مردی نامرتب است.در روزی از روزها
نامه مهم رئیس را گم کرد...کجاست ... ؟! کجاست نامه .... ؟!
.... در کیف ... ؟!روی میز ... ؟!
در اتاق آقای رحیمی و آقای ابراهیمی
آیا شما نامه رئیس را داده اید؟
نه ... نه ...
دیروز شما دو نفر آن نامه را گرفتید. حتماً در اتاقتان است.
نه ... نه....
نزدیک در اتاق
آیا شما نامه رئیس را دیده اید؟
تو فراموش کردی.
نه ... نه ....
اما شما دو نفر نامه را گرفتید.
در اتاق بزرگ
ای دوستان ! آیا نامه رئیس را دیدید ؟
نه ...
نه ....
آیا نامه رئیس را دیدید ای خانمها؟!
نه ...
آیا یک بار دیگر فراموش کردی
خدای من نامه کجاست ؟!بسیار خسته شد سپس به اتاقش بازگشت و نشست روی صندلی.
کجاست ... ؟! نامه کجاست ؟!
ناگهان
نگاه کرد ... پس (با دقت) نگاه کرد.
و با تعجب فریاد زد .
ها ! این، آن نامه است !


 

   قواعد درس پنجم :‌

۱.«تما» علامت صیغه مثنای مخاطب (مذکر و مؤنث) . ضمیر آن «أَنْتما»
۲. تم = علامت صیغه جمع مذکر مخاطب . ضمیر آن «أَنْتمْ»
۳. تن = علامت صیغه جمع مؤنث مخاطب . ضمیر آن «أَنْتنَّ»

۳– این سه ضمیر علاوه بر اینکه برای این سه صیغه به کار می رود از لحاظ آهنگ ظاهری نیز مثل هم است.
أَنْتما – کتبتما
أَنْتم – کتبتم
أَنْتن – کَتَبْتنّ
   تمرین درس پنجم
1- با توجه به متن درس، جواب درست را مشخص کنید:

الف) السُیِدُ الْجَلیلیُّ رَجلُ منَظّم.
۱ – صیحح
۲ – غلط

ب ) السِّیدالرّحیمیُّ فَقَدَ الرّسالة .
۱ – صیحح
۲ – غلط

ج) السّیِّداتُ وَجَدْنَ الرّسالة الْمَفقودةَ.
۱ – صیحح
۲ – غلط

د) هَلْ وَجَدَ السِّّیدُ الْجَلیلیّ الرِّسالة فی غرفةِ أصدقائه ؟
۱ – نعم
۲ – لا

ه) هَلْ کانت الرّسالة مهمَّة ؟
۱ – نعم
۲ – لا

ی ) هَلْ فَقَدَ السَّیِد الإبراهیمیُّ الرّسالة ؟
۱ – نعم
۲ – لا
   ۲– با توجه به شماره صیغه های داده شده جمله مناسب را انتخاب کنید.

۱.أنْتُما
۲.أنْتُمْ
۳.أنْتُنََّ

الف ) .... دَخَلَتا فی دینِ الله.
ب ) .... ترکتُنَّ عبادة الطاغوت.
ج) .... شَکَرْتُما ربِّ الْعالمین.
د) ... .... عَجَبْتُمْ مِنْ کَلامِ مُعلَّم.
ه) .... خَرَجْتُنَّ مِن المدرسة.
ی ) ... أَخَذَتا الْکتاب.
   ۳– با استفاده از کلماتی که داده شده جای خالی را پر کنید.

۱. رَجُلُ        ۲. رَأیْتُمْ       ۳. رَسولُ


الف- (قال ... مؤمنُ ) (مردی مومن گفت ... ) غافر / ۲۸
ب - (أَ ... ماأنْزَلَ اللهُ لَکُمْ) (آیا دیدید آنچه را که خداوند برای شما فرو فرستاد) یونس/۵۹
ج – (جا ءَکُمْ ... مُصَدّقُ ) ( پیامبری راستگو بر شما آمد) آل عمران/۸۱ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی
نمایش نظرات 1 تا 30