تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ترجمه درس ششم مأموریت محرمانه

 

به نام خداوند بلند مرتبه
از : فرمانده ارتش
به : برادر محمد
موضوع : مأموریت محرمانه
آگاهی یافتن بر
۱ – نیروهای دشمن
۲ – سلاح دشمن
شب فرا رسید ....من به منطقه دشمن رفتم...به سنگرهایشان رسیدم ...خودم را در میان درختان پوشاندم...مقداری از آب نوشیدم ...ناگهان
صدایی شنیدم
با دقت نگاه کردم...آن جا چیزی بود ... !بله.
و سایه ای بین درختان دیدم.
فریاد زدم «الله اکبر»
بر او هجوم بردم و او را اسیر نمودم...
پس خندید اسیر و گفت: برادرم ! من ایرانیم ...!
پس با هم رفتیم و از راهها عبور کردیم و روی تخته سنگی نشستیم.
بله ! تعداد نیروهای دشمن زیاد است...
بعد از آگاهی یافتن بر اسرار دشمن تصمیم به برگشتن گرفتیم...
در این لحظه ...
سگی بر ما حمله کرد...
دشمن به وجود ما پی برد...ما در تاریکی شب فرار کردیم...
و بین راه سربازی از دشمن را اسیر کردیم ...
به پایگاهمان رسیدیم.
پس فرمانده از سلامتی و پیروزی ما بسیار خوشحال شد.
و خدایمان را بر این پیروزی شکر کردیم.
 


  قانون

فعل متکلم وحده و ضمیر متکلم مع الغیر

  هدف :

 

– آشنایی با فعل متکلم وحده و ضمیر متکلم مع الغیر و ضمایر آن.

۱. فعل متکلم الوحده به «تُ» ختم می شود و ضمیر آن «أنا» می باشد.
مانند : أَنا ذَهَبْتُ
۲. فعل متکلم مع الغیر به «نا» ختم می شود و ضمیر آن «نحن» می باشد.
مانند : نَحْنُ ذَهَبْنا
 

  تمرین های درس ششم
۱– با توجه به متن درس، پاسخ درست را مشخص کنید:

 

الف ) هل ذَهَبَ محمّدُ إلی منْطََقَة الْعَدُوّ؟
۱ . نعم
۲ . لا
ب ) هلْ أَسَرَ الْعَدُوُ محمداً ؟
۱ . نعم
۲ . لا
ج ) هل نَجَحَ محمدُ فی مُِهِمّةِ ؟
۱ . نعم
۲ . لا
د) مَنْ کَتَبَ الرّسالة ؟
۱ . نعم
۲ . لا
ه) مَنْ هَتَفَ «الله اکبرُ» ؟
۱ .نعم
۲ .لا
 

  2– گزینه صحیح را با علامت صحیح مشخص کنید:

 

الف ) بَعْدَ انْتهاءِ الدَّرْسِ .... (رفتم) ذَهَبْتُ ذَهَبْنا إلی غرفتی و ... (قراردادم)
وَضَعْتُ وَضَعْنا کُتُبی عَلی الْأرْضِ و نَظَرْتُ إلی الْ..... (کارهایم) أعْمالی أعْمالُنا
ب ) ذلک الیومَ ... (زدم ) ضَرَبْتُ ضَرَبْنا أخی الصّغیرَ ؟ لماذا .... (دروغ گفتم )؟
کَذِبْتُ کَذِبْنا لماذا ... (ترک کردم) تَرَکْتُ تَرَکْنا أداء الصُلاة فی أولِ الْوَقْت؟
د ) ... (ما) أنا نحن عبادُ اللّهِ ... (قبول کردیم) قَبِلْتُ قَبِلْنا دین اسلام، هذا الدینُ الرّحمة و الْعُطوفة .
ج) لماذا .... (ترک کردیم) تَرَکْتُ تَرَکْنا أداءَ الْحَسَناتِ ؟ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی