تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

فعل مضارع

  هدف :

۱– آشنایی با ساختن فعل مضارع و نشانه های فعل مضارع
۲– آشنایی با دو صیغه فعل مضارع

(مفرد مذکر غایب ، مفرد مؤنث غایب) و ضمیر این دوصیغه    ترجمه درس هفتم ماهی خوشبخت

سعید در امتحال قبول شد.
پدرش به او جایزه ای داد (هدیه کرد) ... ماهی کوچک قرمزی !

(ماهی) در ظرف شیشه ای بازی می کند.


سعید به ماهی نگاه می کند و ماهی به او نگاه می کند...


به سرعت شنا می کند ... و دهانش را باز می کند ... از سویی به سویی دیگر می رود و در آب بازی می کند.
سعید نزدیک ماهی نشسته و از خودش سؤال می کند:


مادر این ماهی کجاست؟
آیا این ماهی خواهرانی مثل خودش دارد؟
آیا دوستانی دارد ... ؟!
برای چه شکارچیان او را گرفتند؟!
و چرا ماهی را در این ظرف حبس کرده اند؟
سعید روزی را به خاطر آورد:
مادرش او را از بیرون رفتن و بازی کردن با دوستانش منع کرده بود (جلوگیری کرده بود).

پس در اتاق تنها ماند و بسیار ناراحت شد ...

همانا ماهی من غمگین است ...
او در این ظرف تنها است ....
آه .... بله .... جای ماهی در رود است ... !
سعید ظرف را بر می دارد و به سوی روخانه می رود.
و ماهی را در رودخانه رها می کند.
پس ماهی در آب به سرعت شنا می کند.

و به خاطر آزادیش خوشحالی می کند و پیش خوهرانش برمی گردد.

و سعید همچنین خوشحال می شود و برمی گردد به سوی خانه ...

 

 قواعد درس :

۱ – در زبان عربی، همه صیغه های افعال با صیغه «ماضی مفرد مذکر» ساخته می شود که بر وزن ( فََعَلَ ) می باشد .
۲ – در فعل مضارع پیش از ریشه فعل «ا، ت، ی، ن» قرار می گیرد.
۳ – در فعل مضارع :
«یَـ» علامت صیغه ی مفرد مذکر غایب و ضمیر آن «هو» می باشد. مانند هُوَ یَضْحَکُ
«تـ» علامت صیغه ی مفرد مؤنث غایب و ضمیر آن «هی» می باشد. مانند: هی تَضْحَکُ
   تمرین های درس هفتم
۱ – با توجه به متن درس، پاسخ درست را مشخص کنید:

١ -  هَلْ نَجَحَ سعیدُ فی الْاِمتحانِ ؟
۱.نعم
۲.لا 
٢ -  هَلْ مَنَحَته والِدَتُة هَدیَّة ؟
۱.نعم
۲.لا 
٣ - هل یترک سعیدٌ السمکةَ فی النهر؟  
۱.نعم
۲.لا
۴ - هَلْ تَفْرَحُ السَّمَکَةَ بِحَبْسها ؟
۱.نعم
۲.لا
   2 – تصویری در کتاب

3 - با توجه به تصویر پاسخ درست را با علامت * مشخص کنید :

1) هل هو یکتب ؟ نعم ، هو یکتب ُ.

2) هل هو یأکُل ؟ لا ، هو یقراُ .

3) هل هی تشکُرُ ؟ نعم ، هی تشکُرُ.

4 - در عبارت های زیر ، فعل های ماضی را به صورت مضارع بنویسید :

1) سَمِعَ  -> یَسمَعُ

2) عَمِلَت -> تَعمَلُ      أخَذَت -> تأخُذُ

3) رَزَقَ -> یَرزُقُ

4) طَلَبَت -> تَطلُبُ  ۵ – جاهای خالی را با استفاده از کلمات داده شده پر کنید:

الف ) هذه الطّالِبَةُ ... اللّهَ بإخلاصٍ و حُبِّ.
۱ . یَعْبُدُ
۲. تَعْبُدُ
ب ) .... الظّالمُ فی یومِ الْقیامة .
۱ . یَخْسَرُ
۲ . تَخْسَرُ
ج ) اللّهُ ... کُلَّ شَیْءٍ.
۱ . یَخْلُقُ
۲ . تَخْلُقُ
د ) إنَّ اللّه لا ... مِثْقالَ ذَرَّةٍ.
۱ . یَظْلِمُ
۲ . تَظْلِمُ
   6 – ترجمه کنید :

1) هو یقبلُ التَوبه .

او توبه را می پذیرد .

2) انَّ اللهَ یَعلَمُ غَیبَ السَّماواتِ و الاَرضِ .
به راستی که خداوند نهان آسمان ها و زمین را می داند .

3) هذا یوم یَنفعُ الصّادقهم .

این روزی است که به راستگویان بهره می رساند.ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی